Traitement en cours

Veuillez attendre...

Paramétrages

Paramétrages

Aller à Demande

1. VN1199901140 - Vật dụng làm sạch có cấu trúc sợi xenluloza

Office Viet Nam
Numéro de la demande 1199901140
Date de la demande 01.07.1998
Numéro de publication 1199901140
Date de publication 25.05.2000
Type de publication A
CIB
C11D 17/00
CCHIMIE; MÉTALLURGIE
11HUILES, GRAISSES, MATIÈRES GRASSES OU CIRES ANIMALES OU VÉGÉTALES; LEURS ACIDES GRAS; DÉTERGENTS; BOUGIES
DCOMPOSITIONS DÉTERGENTES; EMPLOI D'UNE SUBSTANCE, UTILISÉE SEULE, COMME DÉTERGENT; SAVON OU FABRICATION DU SAVON; SAVONS DE RÉSINE; RÉCUPÉRATION DE LA GLYCÉRINE
17Détergents ou savons caractérisés par leur forme ou leurs propriétés physiques
A61K 7/00
ANÉCESSITÉS COURANTES DE LA VIE
61SCIENCES MÉDICALE OU VÉTÉRINAIRE; HYGIÈNE
KPRÉPARATIONS À USAGE MÉDICAL, DENTAIRE OU POUR LA TOILETTE
7Cosmétiques ou préparations similaires pour la toilette
A61K 9/00
ANÉCESSITÉS COURANTES DE LA VIE
61SCIENCES MÉDICALE OU VÉTÉRINAIRE; HYGIÈNE
KPRÉPARATIONS À USAGE MÉDICAL, DENTAIRE OU POUR LA TOILETTE
9Préparations médicinales caractérisées par un aspect particulier
Déposants THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
Inventeurs NISSING, NICHOLAS JAMES
BARNHOLTZ, STEVEN LEE
CABELL, DAVID WILLIAM
Mandataires 002 Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP)
Données relatives à la priorité 08/886,764 01.07.1997 US
Titre
(VN) Vật dụng làm sạch có cấu trúc sợi xenluloza
Abrégé
(VN)
Sáng chế đề cập tới vật dụng được sử dụng để làm sạch và đặc biệt là đến các tấm lau kiểu ướt nhưng vẫn khô khi sử dụng, ở đó chất lỏng được giải phóng ra khỏi vật dụng. Vật dụng này bao gồm : a. Chất mang có cấu trúc sợi xenluloza, có ít nhất là một khu vực thứ nhất có trọng lượng cơ bản tương đối cao, gồm một mạng lưới liên tục quan trọng và một khu vực thứ hai có rất nhiều vùng gián đoạn tương hỗ nhau có trọng lượng cơ bản tương đối thấp được giới hạn bởi vùng thứ nhất có trọng lượng cơ bản cao; và. b. Một nhũ tương được áp dụng lên chất mang, ở đó nhũ tương tạo ra chất lỏng để làm sạch khi có lực xác định áp dụng lên vật dụng. Các vùng thứ nhất và thứ hai của cấu trúc sơi xenluloza được xắp xếp theo kiểu lặp lại, không ngẫu nhiên. Các vật dụng cho một số ưu điểm ý nghĩa so với các sản phẩm, làm sạch trước đây khi ở dạng các tấm lau kiểu ướt như là kiểu đã được sử dụng để làm sạch các bề mặt cứng (ví dụ, sàn nhà, mặt bàn, bồn rửa, bồn tắm, nhà vệ sinh và tương tự). Việc đưa vào các vùng trọng lượng cơ bản thấp là để tránh sự lưu giữ chất lỏng do cấu trúc sợi xenluloza, nó cho phép chất lỏng chuyển tới bề mặt cần được làm sạch. Các vật dụng có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng yêu cầu sự vận chuyển các chất phân cực, đặc biệt là nước và các thành phần hoạt tính có thể phân tán hoăjc tna trong nước, các vật dụng này gồm có các tấm lau, giấy lau vệ sinh, dùng cho vệ sinh cá nhân như các tấm lau cho trẻ sơ sinh, cũng giống như dùng để chuyển các tan trong nước, hoặc các chất kháng siêu vi có thể phân tán hoặc các thành phần dược tính.