Traitement en cours

Veuillez attendre...

Paramétrages

Paramétrages

Aller à Demande

1. VN1200802309 - Chất chủ vận thụ thể melanocortin typ 4 piperidinoylpyrolidin và dược phẩm chứa nó

Office Viet Nam
Numéro de la demande 1200802309
Date de la demande 19.02.2007
Numéro de publication 1200802309
Date de publication 26.01.2009
Type de publication A
CIB
C07D 401/14
CCHIMIE; MÉTALLURGIE
07CHIMIE ORGANIQUE
DCOMPOSÉS HÉTÉROCYCLIQUES
401Composés hétérocycliques contenant plusieurs hétérocycles comportant des atomes d'azote comme uniques hétéro-atomes du cycle, au moins un cycle étant un cycle à six chaînons avec un unique atome d'azote
14contenant au moins trois hétérocycles
Déposants Pfizer Limited
Inventeurs Mark David Andrews
Alan Daniel BROWN
Mark Ian LANSDELL
Nicholas William SUMMERHILL
Mandataires 004 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD)
Données relatives à la priorité 11629506 07.06.2005 US
11784007 05.04.2007 US
Titre
(VN) Chất chủ vận thụ thể melanocortin typ 4 piperidinoylpyrolidin và dược phẩm chứa nó
Abrégé
(VN)
Sáng chế đề cập đến nhóm chất chủ vận melanocortin MCR4 có công thức chung (I) trong đó các biến số và nhóm thế như được xác định trong bản mô tả. Đặc biệt, sáng chế đề cập đến hợp chất chủ vận MCR4 chọn lọc để điều trị chứng rối loạn tình dục và chứng béo phì. Sáng chế cũng đề cập đến hợp chất trung gian hữu ích trong quá trình tổng hợp chúng và dược phẩm chứa chúng.

Également publié en tant que
EG2008081359
PH12008501828
NZ570453
CO08085368
CRCR2008-010219
GE10872
GE10872/1
NI2008-000226 I
IDIDW00200802733
DZDZP2008000512
NO20083480