Traitement en cours

Veuillez attendre...

Paramétrages

Paramétrages

Aller à Demande

1. VN1200501768 - Phương pháp tách dầu từ cặn dầu

Office Viet Nam
Numéro de la demande 1200501768
Date de la demande 15.05.2003
Numéro de publication 1200501768
Date de publication 26.02.2006
Type de publication A
CIB
C02F 11/00
CCHIMIE; MÉTALLURGIE
02TRAITEMENT DE L'EAU, DES EAUX RÉSIDUAIRES, DES EAUX OU BOUES D'ÉGOUT
FTRAITEMENT DE L'EAU, DES EAUX RÉSIDUAIRES, DES EAUX OU BOUES D'ÉGOUT
11Traitement des boues d'égout; Dispositifs à cet effet
C02F 1/00
CCHIMIE; MÉTALLURGIE
02TRAITEMENT DE L'EAU, DES EAUX RÉSIDUAIRES, DES EAUX OU BOUES D'ÉGOUT
FTRAITEMENT DE L'EAU, DES EAUX RÉSIDUAIRES, DES EAUX OU BOUES D'ÉGOUT
1Traitement de l'eau, des eaux résiduaires ou des eaux d'égout
Déposants Szu-Jen CHIEN
Inventeurs Szu-Jen CHIEN
Mandataires 023 Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.)
Titre
(VN) Phương pháp tách dầu từ cặn dầu
Abrégé
(VN)
Sáng chế đề cập đến phương pháp tách dầu từ cặn dầu, bước đầu tiên là đưa cặn dầu chứa dầu thô vào trong lò đốt cracking để nung nóng tới (400 - 700)oC và vẫn giữ nguyên giá trị áp suất ở mức 3 kilogam trong lò đốt cracking, từ đó cặn dầu chứa dầu thô được cracking thành trạng thái khí; tiếp theo, làm mát khí dầu mỏ ở bước 1 sao cho sau khi được làm mát thành khí và dầu thô nhẹ; tiếp theo dẫn khí ở bước 2 vào trong thùng xử lý khí và dẫn dầu thô nhẹ vào trong thùng xử lý dầu thô để sử dụng như là sản phẩm hoá học trung gian hoặc được chưng tạo thành các phân đoạn gasoil, dầu điêzen hoặc dầu mazut. Bên cạnh đó, tạp chất dẻo có thể được đưa vào trong lò đốt cracking để cracking nhiệt độ cao với cặn dầu như là nhiên liệu đốt của lò đốt cracking nung nóng gián tiếp để tăng lượng dầu thô nhẹ.