Traitement en cours

Veuillez attendre...

Paramétrages

Paramétrages

Aller à Demande

1. VN1201804893 - Phương pháp truyền thông, thiết bị người dùng và trạm gốc

Office Viet Nam
Numéro de la demande 1201804893
Date de la demande 31.03.2017
Numéro de publication 1201804893
Date de publication 25.01.2019
Type de publication A
CIB
H04L 5/14
HÉLECTRICITÉ
04TECHNIQUE DE LA COMMUNICATION ÉLECTRIQUE
LTRANSMISSION D'INFORMATION NUMÉRIQUE, p.ex. COMMUNICATION TÉLÉGRAPHIQUE
5Dispositions destinées à permettre l'usage multiple de la voie de transmission
14Fonctionnement à double voie utilisant le même type de signal, c. à d. duplex
H04L 27/26
HÉLECTRICITÉ
04TECHNIQUE DE LA COMMUNICATION ÉLECTRIQUE
LTRANSMISSION D'INFORMATION NUMÉRIQUE, p.ex. COMMUNICATION TÉLÉGRAPHIQUE
27Systèmes à porteuse modulée
26Systèmes utilisant des codes à fréquences multiples
H04L 5/00
HÉLECTRICITÉ
04TECHNIQUE DE LA COMMUNICATION ÉLECTRIQUE
LTRANSMISSION D'INFORMATION NUMÉRIQUE, p.ex. COMMUNICATION TÉLÉGRAPHIQUE
5Dispositions destinées à permettre l'usage multiple de la voie de transmission
H04W 74/08
HÉLECTRICITÉ
04TECHNIQUE DE LA COMMUNICATION ÉLECTRIQUE
WRÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS SANS FIL
74Accès au canal sans fil, p.ex. accès planifié, accès aléatoire
08Accès non planifié, p.ex. accès aléatoire, ALOHA ou accès multiple par détection de porteuse
H04W 74/00
HÉLECTRICITÉ
04TECHNIQUE DE LA COMMUNICATION ÉLECTRIQUE
WRÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS SANS FIL
74Accès au canal sans fil, p.ex. accès planifié, accès aléatoire
H04W 56/00
HÉLECTRICITÉ
04TECHNIQUE DE LA COMMUNICATION ÉLECTRIQUE
WRÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS SANS FIL
56Dispositions de synchronisation
Déposants HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Inventeurs LIU, Jialing
XIAO, Weimin
CHENG, Qian
NARASIMHA, Murali
CLASSON, Brian
Mandataires 001 Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD)
Données relatives à la priorité 62/317,327 01.04.2016 US
62/317,351 01.04.2016 US
62/336,347 13.05.2016 US
62/374,527 12.08.2016 US
62/378,030 22.08.2016 US
62/401,701 29.09.2016 US
Titre
(VN) Phương pháp truyền thông, thiết bị người dùng và trạm gốc
Abrégé
(VN)
Sáng chế đề cập đến phương pháp truyền thông, thiết bị người dùng và trạm gốc. Các thiết bị người dùng (UE) có thể được ấn định tập các sóng mang thành phần được cộng gộp để lựa chọn hoặc cộng gộp sóng mang đường xuống. Một số UE có thể không có khả năng truyền các tín hiệu đuwờng lên qua các sóng mang thành phần trong tập các sóng mang thành phần đuwợc cộng gộp được ấn định. Trong truwờng hợp này, UE có thể cần thực hiện chuyển mạch tín hiệu tham chiếu thăm dò (SRS) để truyền các ký hiệu SRS qua tất cả các sóng mang thành phần. Các phương án của sáng chế này đề cập đến nhiều kỹ thuật để tạo điều kiện chuyển mạch SRS. Ví dụ, thông báo điều khiển tài nguyên vô tuyến (RRC) có thể được sử dụng để báo hiệu tham số cấu hình SRS định kỳ. Theo một ví dụ khác, thông báo chỉ báo điều khiển đuwờng xuống (DCI) có thể được sử dụng để báo hiệu tham số cấu hình SRS định kỳ. Nhiều ví dụ khác cũng đuwợc đề xuất ở đây.