Traitement en cours

Veuillez attendre...

Paramétrages

Paramétrages

Aller à Demande

1. TH42295 - การบรรจุหีบห่อของบรรดาผลิตภัณฑ์ที่อ่อนตัวได้

Office
Thaïlande
Numéro de la demande 9901004494
Date de la demande 30.11.1999
Numéro de publication 42295
Date de publication 03.01.2001
Type de publication A
CIB
B65D 85/16
BTECHNIQUES INDUSTRIELLES; TRANSPORTS
65MANUTENTION; EMBALLAGE; EMMAGASINAGE; MANIPULATION DES MATÉRIAUX DE FORME PLATE OU FILIFORME
DRÉCEPTACLES POUR L'EMMAGASINAGE OU LE TRANSPORT D'OBJETS OU DE MATÉRIAUX, p.ex. SACS, TONNEAUX, BOUTEILLES, BOÎTES, BIDONS, CAISSES, BOCAUX, RÉSERVOIRS, TRÉMIES OU CONTENEURS D'EXPÉDITION; ACCESSOIRES OU FERMETURES POUR CES RÉCEPTACLES; ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE; PAQUETS
85Réceptacles, éléments d'emballage ou paquets spécialement adaptés aux objets ou aux matériaux particuliers
16pour objets compressibles ou flexibles d'une autre forme
Déposants คิมเบอร์ลี-คลาก เวิล์ดไวด์, อิงค์.
Inventeurs นายดารัลด์ ดีน ทิปปีย์
นายเนฟีทารี เอ็ดริส บอร์เดียน
Mandataires นายโรจน์วิทย์ เปเรร่า, นายธเนศ เปเรร่า
Données relatives à la priorité 09/435,759 08.11.1999 US
60/112,273 15.12.1998 US
Titre
(TH) การบรรจุหีบห่อของบรรดาผลิตภัณฑ์ที่อ่อนตัวได้
Abrégé
(TH)
DC60 (30/12/42) การประดิษฐ์นี้เป็นหีบห่อที่บรรจุไว้ด้วยแถวลำดับของบรรดาผลิตภัณฑ์ซึมซับที่อ่อนตัวได้ (ซึ่งได้ รับการอัดแน่นหรือใน ลักษณะอื่นที่แตกต่างออกไป) ผลิตภัณฑ์ซึมซับแต่ละชิ้น ประกอบด้วยผิวหน้า ด้านหน้า, ผิวหน้าด้านหลัง, ผิวหน้าด้าน บนสุด, ผิวหน้าด้านล่างสุด, ผิวหน้าด้านข้างจำนวนหนึ่งคู่, ช่วงบนและช่วงล่าง ช่วงบนและช่วงล่างมีระดับความหนาที่แตก ต่างกัน บริเวณอย่างน้อยส่วนหนึ่ง ของบรรดาผลิตภัณฑ์ซึมซับ จะถูกใส่ไว้ใน โครงแบบในลักษณะที่บรรดาผิวหน้าด้านหน้าของพวกมันมี ความ สัมพันธ์ในลักษณะที่สัมผัสกันกับบรรดาผิวหน้าด้านหน้าของ บรรดาผลิตภัณฑ์ซึมซับที่ติดกัน หีบห่อดังกล่าวประกอบด้วยซอง หุ้มภายนอกที่อ่อนตัวได้, แถวลำดับของบรรดาผลิตภัณฑ์ซึมซับ ที่มี บริเวณที่หนึ่งและบริเวณที่สองและช่วงบนและช่วงล่าง ของบรรดาผลิตภัณฑ์ซึมซับจะถูกจัดใส่ไว้เหนือ บริเวณที่หนึ่ง และที่สองของแถวลำดับ การจัดใส่ช่วงบนและช่วงล่างจะเป็นไป ในลักษณะที่ความ แตก ต่างในเรื่องของขนาดของบริเวณที่หนึ่งและที่สองดังกล่าว จะเล็กกว่าในขณะที่บรรดาช่วงบนทั้งหมด ของบรรดาผลิตภัณฑ์ซึม ซับถูกกำหนดตำแหน่งที่ตั้งไว้ในบริเวณเดียวกันของแถวลำดับ อยู่อย่างน้อย ประมาณ 10% การประดิษฐ์นี้เป็นหีบห่อที่บรรจุไว้ด้วยแถวลำดับของบรรดาผลิตภัณฑ์ซึมซับที่อ่อนตัวได้ (ซึ่งได้ รับการอัดแน่นหรือใน ลักษณะอื่นที่แตกต่างออกไป) ผลิตภัณฑ์ซึมซับแต่ละชิ้น ประกอบด้วยผิวหน้า ด้านหน้า, ผิวหน้าด้านหลัง, ผิวหน้าด้าน บนสุด, ผิวหน้าด้านล่างสุด, ผิวหน้าด้านข้างจำนวนหนึ่งคู่, ช่วงบนและช่วงล่าง ช่วงบนและช่วงล่างมีระดับความหนาที่แตก ต่างกัน บริเวณอย่างน้อยส่วนหนึ่ง ของบรรดาผลิตภัณฑ์ซึมซับ จะถูกใส่ไว้ใน โครงแบบในลักษณะที่บรรดาผิวหน้าด้านหน้าของพวกมันมี ความ สัมพันธ์ในลักษณะที่สัมผัสกันกับบรรดาผิวหน้าด้านหน้าของ บรรดาผลิตภัณฑ์ซึมซับที่ติดกัน หีบห่อดังกล่าวประกอบด้วยซอง หุ้มภายนอกที่อ่อนตัวได้, แถวลำดับของบรรดาผลิตภัณฑ์ซึมซับ ที่มี บริเวณที่หนึ่งและบริเวณที่สองและช่วงบนและช่วงล่าง ของบรรดาผลิตภัณฑ์ซึมซับจะถูกจัดใส่ไว้เหนือ บริเวณที่หนึ่ง และที่สองของแถวลำดับ การจัดใส่ช่วงบนและช่วงล่างจะเป็นไป ในลักษณะที่ความ แตก ต่างในเรื่องของขนาดของบริเวณที่หนึ่งและที่สองดังกล่าว จะเล็กกว่าในขณะที่บรรดาช่วงบนทั้งหมด ของบรรดาผลิตภัณฑ์ซึม ซับถูกกำหนดตำแหน่งที่ตั้งไว้ในบริเวณเดียวกันของแถวลำดับ อยู่อย่างน้อย ประมาณ 10%