Поиск по международным и национальным патентным фондам
Некоторое содержание этого приложения в настоящий момент недоступно.
Если эта ситуация сохраняется, свяжитесь с нами по адресуОтзывы и контакты
1. (VN52585) Kháng thể hoặc giả kháng thể được định hướng kháng CD127, phương pháp lựa chọn và dược phẩm chứa kháng thể hoặc giả kháng thể này

Ведомство : Вьетнам
Номер заявки: 1201605015 Дата заявки: 10.06.2015
Номер публикации: 52585 Дата публикации: 26.06.2017
Вид публикации: A
Справочный номер PCT: Номер заявки:PCTEP2015062993 ; Номер публикации: Нажать здесь, чтобы просмотреть данные
МПК:
C07K 16/28
A61K 39/00
C ХИМИЯ; МЕТАЛЛУРГИЯ
07
Органическая химия
K
Пептиды
16
Иммуноглобулины, например моноклональные или поликлональные антитела
18
против материала из животных или человека
28
против рецепторов, клеточных поверхностных антигенов или клеточных поверхностных детерминантов
A УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА
61
Медицина и ветеринария; гигиена
K
Лекарства и медикаменты для терапевтических, стоматологических или гигиенических целей
39
Лекарственные препараты, содержащие антигены или антитела
Заявители: OSE IMMUNOTHERAPEUTICS
Изобретатели: POIRIER, Nicolas
MARY, Caroline
VANHOVE, Bernard
Агенты: TGVN
Дата приоритета: 15305078.6 23.01.2015 EP
62/010,117 10.06.2014 US
Название: (VN) Kháng thể hoặc giả kháng thể được định hướng kháng CD127, phương pháp lựa chọn và dược phẩm chứa kháng thể hoặc giả kháng thể này
Реферат:
(VN) Sáng chế đề cập đến kháng thể hoặc giả kháng thể đ&w;ợc định h&w;ớng kháng CD127, chuỗi alpha của thụ thể interleukin 7 (IL-7) (IL-7R) và các kháng thể có đặc tính đối kháng đối với sự t&w;ơng tác IL-7-IL-7R thể hiện hoạt tính gây độc đối với các tế bào đ&w;ơng tính với CD127, nh&w;ng không làm tăng sự tr&w;ởng thành của các tế bào đuôi gai (DC) đ&w;ợc cảm ứng bởi TSLP. Ngoài ra, các kháng thế này cũng không gây cảm ứng nội nhập của CD127 và/hoặc ức chế sự nội nhập đ&w;ợc cảm ứng bởi IL7 của DC127. Kháng thể theo sáng chế thích hợp dùng để điều trị tình trạng bệnh đ&w;ợc chẩn đoán ở bệnh nhân do yếu tố sinh bệnh học liên quan đến sự tạo lympho bào, khi chu trình truyền tín hiệu IL-7 góp phần vào yếu tố sinh bệnh học này, đặc biệt khi gia tăng sự tr&w;ởng thành, cụ thể là sự điều hòa tăng của các phân tử đồng kích thích của các tế bào đuôi gai không mong muốn.
Также опубликовано как:
UAa201613258SG11201610036PCA2950823AU2015273532EP3155014KR1020170019417
US20170129959IL249449CN106715471MYPI 2016002094PH1/2016/502445JP2017522903
TH171839IN201617042413BR112016028755TN2016000528EA201692460RU2016151265
CR20160576WO/2015/189302