Em processamento

Aguarde...

O PATENTSCOPE estará indisponível durante algumas horas por motivos de manutenção em Domingo 05.04.2020 às 10:00 AM CEST
Configurações

Configurações

1. VN1200200373 - Hợp chất N-(3-etynylphenylamino)-6,7-bis(2-metoxyetoxy) -4-quinazolinamin hydroclorua đa hình, dược phẩm chứa nó, quy trình điều chế và sử dụng nó

Organismo Vietname
Número do pedido 1200200373
Data do pedido 09.11.2000
Número da publicação 1200200373
Data de publicação 25.04.2003
Tipo de publicação A
CIP
A61P 43//0
A61P 35//0
C07D 23/9/
A61K 31//5
Requerentes Osi Pharmaceuticals, Inc.
Inventores MOYER, James, D.
MORIN, Michael, J.
CONNELL, Richard, D.
KAJIJI, Shama, M.
FOSTER, Barbara, A.
FERRANTE, Karen, J.
NORRIS, Timothy
RAGGON, Jeffrey, W.
SILBERMAN, Sandra, L.
Mandatários 004 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD)
Dados da prioridade 60/164,907 11.11.1999 US
60/193,191 30.03.2000 US
60/206,420 23.05.2000 US
Título
(VN) Hợp chất N-(3-etynylphenylamino)-6,7-bis(2-metoxyetoxy) -4-quinazolinamin hydroclorua đa hình, dược phẩm chứa nó, quy trình điều chế và sử dụng nó
Resumo
(VN)
Sáng chế liên quan đến dạng tinh thể bền vững của N-(3-etynylphenylamin)-6,7-bis(2-metoxyetoxy)-4-quinazolinamin hyđroclorua được ký hiệu là chất đa hình B, quy trình sản xuất nó dưới dạng gần như là tinh khiết, và sử dụng nó. Sáng chế cũng liên quan đến dược phẩm chứa dạng đa hình B bền vững của N-(3-etynylphenyl)-6,7-bis(2-metoxyetoxy)-4-quinazolinamin dưới dạng hydroclorua, cũng như dưới các dạng khác của hợp chất này, và đến các phương pháp điều trị các rối loạn tăng sinh quá mức như ung thư, bằng cách dùng hợp chất.

Também publicado como
CZPV2002-2019
GE6493
GE6493/1
HRP20020388A
ININ/PCT/2002/00497/DEL
ININ/PCT/2002/00507/DEL
IS6359
NO20021910
NZ518406
PLP.355235
RSP-342/02
SK200200581
SK5812002
UZ20020397
YUP-342/02
ZA200203130