16:00 CETの火曜日 19.11.2019のメンテナンス理由で数時間使用できません
国際・国内特許データベース検索
このアプリケーションの一部のコンテンツは現時点では利用できません。
このような状況が続く場合は、にお問い合わせくださいフィードバック & お問い合わせ
1. (VN32321) Phương pháp, thiết bị phân tích vết nứt của mối hàn điểm và phương tiện lưu trữ đọc được bằng máy tính

官庁 : ベトナム
出願番号: 1201202940 出願日: 06.04.2011
公開番号: 32321 公開日: 25.01.2013
公報種別: A
PCT 関連事項: 出願番号:PCTJP2011058738 ; 公開番号: クリックしてデータを表示
IPC:
G01N 3/00
G 物理学
01
測定;試験
N
材料の化学的または物理的性質の決定による材料の調査または分析
3
機械的応力の負荷による固体材料の強さの調査
出願人: NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION
発明者: YOSHIDA, Hiroshi
NOMURA, Naruhiko
UENISHI, Akihiro
代理人: VCCI-IP CO.,LTD
優先権情報: 2010-088271 07.04.2010 JP
発明の名称: (VN) Phương pháp, thiết bị phân tích vết nứt của mối hàn điểm và phương tiện lưu trữ đọc được bằng máy tính
要約:
(VN) Các giá trị tải trọng cho phép cực đại của mối hàn trong các kiểu nút t&w;ơng ứng của nứt tải trọng, nút mômen, và nút trong điểm hàn đ&w;ợc tìm dựa vào ít nhất một trong số chiều dày lá thép t, độ bền kéo TS, độ giãn E1, và thành phần hóa học của phần điểm hàn trong mỗi lá thép đ&w;ợc hàn điểm, đ&w;ờng kính điểm hàn d của mối hàn, chiều rộng hiệu dụng B của mối hàn đ&w;ợc xác định bởi khoảng cách giữa các mối hàn liền kề, các mép hoặc các đ&w;ờng đỉnh, và chiều cao mặt cắt H. Sau đó, theo các kiểu nút này, giá trị tải trọng cho phép ở từng thời điểm sau khi đạt đ&w;ợc giá trị tải trọng cho phép cực đại của mối hàn đ&w;ợc tìm, và sự dịch chuyển hoặc thời gian ở đó giá trị tải trọng cho phép bằng 0, nghĩa là, ở đó sự nứt hoàn toàn đ&w;ợc tìm thấy, nhờ đó tìm thấy giới hạn nút.
また、:
EP2543982US20130000415CN102822658JPWO2011126057KR1020120121414BR112012025349
MYPI 2012700696TH121696IN8482/CHENP/2012ES2692807WO/2011/126057