Traitement en cours

Veuillez attendre...

Paramétrages

Paramétrages

1. VN8145 1-2006-01135 - MẠCH TÍCH HỢP DÙNG CHO MÁY TRỢ THÍNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TRỢ THÍNH

Office Viet Nam
Numéro de la demande 1-2006-01135
Date de la demande 16.12.2003
Numéro de publication 8145 1-2006-01135
Date de publication 25.02.2010
Numéro de délivrance
Date de délivrance 25.02.2010
Type de publication B
CIB
H ÉLECTRICITÉ
04
TECHNIQUE DE LA COMMUNICATION ÉLECTRIQUE
R
HAUT-PARLEURS, MICROPHONES, TÊTES DE LECTURE POUR TOURNE-DISQUES OU TRANSDUCTEURS ACOUSTIQUES ÉLECTROMÉCANIQUES ANALOGUES; APPAREILS POUR SOURDS; SYSTÈMES D'ANNONCE EN PUBLIC
3
Circuits pour transducteurs
H ÉLECTRICITÉ
04
TECHNIQUE DE LA COMMUNICATION ÉLECTRIQUE
R
HAUT-PARLEURS, MICROPHONES, TÊTES DE LECTURE POUR TOURNE-DISQUES OU TRANSDUCTEURS ACOUSTIQUES ÉLECTROMÉCANIQUES ANALOGUES; APPAREILS POUR SOURDS; SYSTÈMES D'ANNONCE EN PUBLIC
25
Appareils pour sourds
H04R 3/00
H04R 25/00
Titre
(VN) MẠCH TÍCH HỢP DÙNG CHO MÁY TRỢ THÍNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TRỢ THÍNH
Abrégé
(VN)
Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp hỗ trợ thính. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập đến mạch tích hợp dùng cho máy trợ thính và phương pháp trợ thính. Mạch tích hợp này chọn một hoặc nhiều nguồn âm thanh trong số các nguồn âm thanh để cung cấp cho mạch xử lý tín hiệu. Việc lựa chọn nguồn âm thanh có thể được thực hiện tự động để đáp lại sự dò từ trường ngoài, ví dụ máy thu phát cỡ nhỏ, hoặc cớ thể được điều chỉnh thủ công bởi thiết bị đầu vào của người sử dụng.