Traitement en cours

Veuillez attendre...

Paramétrages

Paramétrages

Aller à Demande

1. VN1201702850 - Rôbôt có cánh tay kép

Office
Viet Nam
Numéro de la demande 1201702850
Date de la demande 26.12.2014
Numéro de publication 1201702850
Date de publication 25.09.2017
Type de publication A
CIB
B25J 9/06
BTECHNIQUES INDUSTRIELLES; TRANSPORTS
25OUTILS À MAIN; OUTILS PORTATIFS À MOTEUR; MANCHES POUR USTENSILES À MAIN; OUTILLAGE D'ATELIER; MANIPULATEURS
JMANIPULATEURS; ENCEINTES À DISPOSITIFS DE MANIPULATION INTÉGRÉS
9Manipulateurs à commande programmée
06caractérisés par des bras à articulations multiples
Déposants KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA
Inventeurs HASHIMOTO Yasuhiko
INADA Takahiro
BANDO Kenji
TANAKA Yoshiaki
MURAKAMI Junichi
HIBINO Satoru
IWASAK Yukio
Mandataires 005 Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES)
Titre
(VN) Rôbôt có cánh tay kép
Abrégé
(VN)
Sáng chế đề cập đến rôbôt có cánh tay kép bao gồm cánh tay thứ nhất và cánh tay thứ hai, mỗi cánh tay này có khâu nối thứ nhất quay được quanh đường trục thứ nhất, và khâu nối thứ hai được nối quay được với khâu nối thứ nhất và được tạo ra có phần gắn bộ phận tác động đầu. Khâu nối thứ nhất của cánh tay thứ nhất được bố trí để phân cách với khâu nối thứ nhất của cánh tay thứ hai theo hướng kéo dài của đường trục thứ nhất. Hơn nữa, khâu nối thứ hai của cánh tay thứ nhất và khâu nối thứ hai của cánh tay thứ hai được bố trí để được nằm giữa khâu nối thứ nhất của cánh tay thứ nhất và khâu nối thứ nhất của cánh tay thứ hai theo hướng kéo dài của đường trục thứ nhất và khiến cho các phần gắn bộ phận tác động đầu được bố trí ở gần như cùng một vị trí theo hướng kéo dài của đường trục thứ nhất.

Également publié en tant que
CN201480084313.8