Certains contenus de cette application ne sont pas disponibles pour le moment.
Si cette situation persiste, veuillez nous contacter àObservations et contact
1. (VN52585) Kháng thể hoặc giả kháng thể được định hướng kháng CD127, phương pháp lựa chọn và dược phẩm chứa kháng thể hoặc giả kháng thể này

Office : Viet Nam
Numéro de la demande : 1201605015 Date de la demande : 10.06.2015
Numéro de publication : 52585 Date de publication : 26.06.2017
Type de publication : A
Référence PCT: Numéro de la demande :PCTEP2015062993 ; Numéro de publication : Cliquer pour voir les données
CIB :
C07K 16/28
A61K 39/00
C CHIMIE; MÉTALLURGIE
07
CHIMIE ORGANIQUE
K
PEPTIDES
16
Immunoglobulines, p.ex. anticorps monoclonaux ou polyclonaux
18
contre du matériel provenant d'animaux ou d'humains
28
contre des récepteurs, des antigènes de surface cellulaire ou des déterminants de surface cellulaire
A NÉCESSITÉS COURANTES DE LA VIE
61
SCIENCES MÉDICALE OU VÉTÉRINAIRE; HYGIÈNE
K
PRÉPARATIONS À USAGE MÉDICAL, DENTAIRE OU POUR LA TOILETTE
39
Préparations médicinales contenant des antigènes ou des anticorps
Déposants : OSE IMMUNOTHERAPEUTICS
Inventeurs : POIRIER, Nicolas
MARY, Caroline
VANHOVE, Bernard
Mandataires : TGVN
Données relatives à la priorité : 15305078.6 23.01.2015 EP
62/010,117 10.06.2014 US
Titre : (VN) Kháng thể hoặc giả kháng thể được định hướng kháng CD127, phương pháp lựa chọn và dược phẩm chứa kháng thể hoặc giả kháng thể này
Abrégé :
(VN) Sáng chế đề cập đến kháng thể hoặc giả kháng thể đ&w;ợc định h&w;ớng kháng CD127, chuỗi alpha của thụ thể interleukin 7 (IL-7) (IL-7R) và các kháng thể có đặc tính đối kháng đối với sự t&w;ơng tác IL-7-IL-7R thể hiện hoạt tính gây độc đối với các tế bào đ&w;ơng tính với CD127, nh&w;ng không làm tăng sự tr&w;ởng thành của các tế bào đuôi gai (DC) đ&w;ợc cảm ứng bởi TSLP. Ngoài ra, các kháng thế này cũng không gây cảm ứng nội nhập của CD127 và/hoặc ức chế sự nội nhập đ&w;ợc cảm ứng bởi IL7 của DC127. Kháng thể theo sáng chế thích hợp dùng để điều trị tình trạng bệnh đ&w;ợc chẩn đoán ở bệnh nhân do yếu tố sinh bệnh học liên quan đến sự tạo lympho bào, khi chu trình truyền tín hiệu IL-7 góp phần vào yếu tố sinh bệnh học này, đặc biệt khi gia tăng sự tr&w;ởng thành, cụ thể là sự điều hòa tăng của các phân tử đồng kích thích của các tế bào đuôi gai không mong muốn.
Également publié sous:
UAa201613258SG11201610036PCA2950823AU2015273532EP3155014KR1020170019417
US20170129959IL249449CN106715471MYPI 2016002094PH1/2016/502445JP2017522903
TH171839IN201617042413BR112016028755TN2016000528EA201692460RU2016151265
CR20160576WO/2015/189302