Traitement en cours

Veuillez attendre...

Paramétrages

Paramétrages

1. TH165668 - การแสดงการแจ้งเตือนที่ไวต่อเสียงรบกวน

Office Thaïlande
Numéro de la demande 1601006877
Date de la demande 16.05.2015
Numéro de publication 165668
Date de publication 03.08.2017
Type de publication A
CIB
H ÉLECTRICITÉ
04
TECHNIQUE DE LA COMMUNICATION ÉLECTRIQUE
M
COMMUNICATIONS TÉLÉPHONIQUES
19
Dispositions d'alimentation de courant pour systèmes téléphoniques
H04M 19//0
Déposants ไมโครซอฟต์ เทคโนโลยี ไลเซ็นซิ่ง, แอลแอลซี
Inventeurs ไวน์เบอร์ก, ชิรา
เชน คริสตินา ซัมเมอร์
คาชตาน, กาย
อะกูเอโร่ วาย อาร์คาส, เเบลซ
ชเลซินเจอร์, เบนนี
Mandataires นายธีรพล สุวรรณประทีป, นางสาวสยุมพร สุจินตัย
Titre
(TH) การแสดงการแจ้งเตือนที่ไวต่อเสียงรบกวน
Abrégé
(TH)
          อุปกรณ์หลายแบบถูกวางโครงแบบไว้เพื่อแสดงการแจ้งเตือนที่แจ้งผู้ใช้งานของเหตุต่างๆ ของอุปกรณ์น้น แต่ผู้ใช้งานอาจไม่สังเกตถึงการแจ้งเดือนนันเนื่องจากสิ่งแวดล้อมที่มีเสียงรบกวน ผู้ใช้อาจบรรเทาการแจ้งเตือนที่พลาดไปโดยการเพิ่มเสียงแจ้งเตือน หรือ เลือกโหมดการสั่น แต่ เทคนิคดังกล่าวนันก็ขึ้นกับความรู้, ความสนใจ และ ความจำของผู้ใช้งานเพื่อปรับอุปกรณ์ก่อนการ แจ้งเตือน แทนที่จะเป็นเช่นนั้น อุปกรณ์อาจเปรียบเทียบระดับเสียงรบกวนของสภาพแวดล้อมกับ เส้นแบ่งระดับเสียงรบกวน หากระดับเสียงรบกวนตํ่ากว่าเสันแบ่ง อุปกรณ์ดังกล่าวก็จะแสดงการ แจ้งเตือน; แต่หากระดับเสียงรบกวนอยู่เหนือเส้นแบ่ง อุปกรณ์นั้นก็จะประวิงการแสดงของการแจ้ง เตือนจนกระทั่งระดับเสียงรบกวนลดลงตํ่ากว่าเส้นแบ่ง และจากนั้น จึงแสดงการแจ้งเตือน อุปกรณ์ นั้นอาจยังส่งการตอบสนองแบบอัตโนมัติไปยังข้อความ, ทำการแจ้งผู้ส่งว่าผู้ใช้งานอาจส่งกลับ ข้อความเมื่อออกจากสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวน