Traitement en cours

Veuillez attendre...

Paramétrages

Paramétrages

Aller à Demande

1. TH59882 - วิธีการที่ปลอดภัยและที่อัตโนมัติสำหรับการนำเอาถ่านโค้กออกจากถังอุปกรณ์ที่มีถ่านโค้ก

Office
Thaïlande
Numéro de la demande 0301000032
Date de la demande 08.01.2003
Numéro de publication 59882
Date de publication 12.12.2003
Type de publication A
CIB
C10B 25/00
CCHIMIE; MÉTALLURGIE
10INDUSTRIES DU PÉTROLE, DU GAZ OU DU COKE; GAZ DE SYNTHÈSE CONTENANT DE L'OXYDE DE CARBONE; COMBUSTIBLES; LUBRIFIANTS; TOURBE
BDISTILLATION DESTRUCTIVE DES MATIÈRES CARBONÉES EN VUE DE LA PRODUCTION DE GAZ, COKE, GOUDRON OU MATIÈRES ANALOGUES
25Portes ou fermetures pour fours à coke
C10B 25/08
CCHIMIE; MÉTALLURGIE
10INDUSTRIES DU PÉTROLE, DU GAZ OU DU COKE; GAZ DE SYNTHÈSE CONTENANT DE L'OXYDE DE CARBONE; COMBUSTIBLES; LUBRIFIANTS; TOURBE
BDISTILLATION DESTRUCTIVE DES MATIÈRES CARBONÉES EN VUE DE LA PRODUCTION DE GAZ, COKE, GOUDRON OU MATIÈRES ANALOGUES
25Portes ou fermetures pour fours à coke
02Portes; Châssis de portes
08Dispositifs de fermeture et d'ouverture des portes
Déposants เชฟรอน ยู.เอส.เอ. อิงค์.
Inventeurs นายเจฟฟ์ เอ็น. ริดเดิล
นายเดวิด รีฟส์
นายโรเบิร์ต วี. เบลล์
นายสตีเวน คลาสนิช
นายแฮรรี่ เจ.เบลวินส์
Mandataires นายจักรพรรดิ์ มงคลสิทธิ์, นางสาวปรับโยชน์ ศรีกิจจาภรณ์, นายบุญมา เตชะวณิช, นายต่อพงศ์ โทณะวณิก
Données relatives à la priorité 10043527 10.01.2002 US
Titre
(TH) วิธีการที่ปลอดภัยและที่อัตโนมัติสำหรับการนำเอาถ่านโค้กออกจากถังอุปกรณ์ที่มีถ่านโค้ก
Abrégé
(TH) DC60 (26/03/46) ระบบปิดที่กำจัดการเผยออกสู่คนงานในระหว่างการดำเนินการกำจัดถ่านโค้กออกจากถัง อุปกรณ์ที่เป็นตัวทำให้เกิดถ่านโค้ก และซึ่งจะลดความเสี่ยงต่อคนงานลงอย่างมีนัยสำคัญรวมทั้งยัง จะ เพิ่มความสามารถในการทำให้เกิดถ่านโค้ก โดยการลดเวลาวง รอบการทำให้เกิดถ่านโค้กลงอีกด้วย ถ้าจะให้ดีแล้ว ระบบปิดจะ ประกอบรวมด้วยถังอุปกรณ์ที่เป็นตัวทำให้เกิดถ่านโค้กที่มี ท่อป้อนเข้าด้าน ข้างที่ยึดติดกับถังอุปกรณ์เหนือส่วนหัว ด้านล่างถังอุปกรณ์ โครงครอบปิดที่มีชิ้นประกอบปิดที่ เคลื่อนที่ได้ทางด้านข้างในโครงครอบนั้นที่ได้รับการผนึก กับส่วนหัวด้านล่างถังอุปกรณ์ทั้งโดยตรง โดยปราศจากหรือ ไม่ ก็โดยทางอ้อมพร้อมด้วยชิ้นประกอบแกนม้วนที่ปรับให้ เหมาะสม และรางลาด นำถ่านโค้กที่ได้รับการผนึกกับส่วนหัว ด้านล่างของโครงครอบปิด ระบบสามารถได้รับการดำเนิน การโดย การควบคุมระยะไกลและอย่างซ้ำๆ ผ่านวงรอบการทำให้เกิด ถ่านโค้ก/วงรอบกำจัดถ่านโค้ก จำนวนมากโดยปราศจากการนำเอา ชิ้นส่วนระบบใดๆออก ระบบปิดที่กำจัดการเผยออกสู่คนงานในระหว่างการดำเนินการกำจัดถ่านโค้กออกจากถัง อุปกรณ์ที่เป็นตัวทำให้เกิดถ่านโค้ก และซึ่งจะลดความเสี่ยงต่อคนงานลงอย่างมีนัยสำคัญรวมทั้งยัง จะ เพิ่มความสามารถในการทำให้เกิดถ่านโค้ก โดยการลดเวลาวง รอบการทำให้เกิดถ่านโค้กลงอีกด้วย ถ้าจะให้ดีแล้ว ระบบปิดจะ ประกอบรวมด้วยถังอุปกรณ์ที่เป็นตัวทำให้เกิดถ่านโค้กที่มี ท่อป้อนเข้าด้าน ข้างที่ยึดติดกับถังอุปกรณ์เหนือส่วนหัว ด้านล่างถังอุปกรณ์ โครงครอบปิดที่มีชิ้นประกอบปิดที่ เคลื่อนที่ได้ทางด้านข้างในโครงครอบนั้นที่ได้รับการผนึก กับส่วนหัวด้านล่างถังอุปกรณ์ทั้งโดยตรง โดยปราศจากหรือ ไม่ ก็โดยทางอ้อมพร้อมด้วยชิ้นประกอบแกนม้วนที่ปรับให้ เหมาะสม และรางลาด นำถ่านโค้กที่ได้รับการผนึกกับส่วนหัว ด้านล่างของโครงครอบปิด ระบบสามารถได้รับการดำเนิน การโดย การควบคุมระยะไกลและอย่างซ้ำๆ ผ่านวงรอบการทำให้เกิด ถ่านโค้ก/วงรอบกำจัดถ่านโค้ก จำนวนมากโดยปราศจากการนำเอา ชิ้นส่วนระบบใด ๆ ออก