Traitement en cours

Veuillez attendre...

Paramétrages

Paramétrages

Aller à Demande

1. DK26179 - VARMELAGER

Note: Texte fondé sur des processus automatiques de reconnaissance optique de caractères. Seule la version PDF a une valeur juridique

[ DA ]
Opfindelsen angaar en Fremgangsmaade til Fremstilling af et fast Legeme eller en Blok af meget fint Volframpulver, der er sammenpresset under højt Tryk, og Opfindelsen vedrører ogsaa et Apparat, ved hvilket denne Fremgangsmaade kan bringes til Udførelse.
Ifølge Opfindelsen udøves der paa Volframpulveret et Tryk, som hensigtsmæssig kan ligge mellem 21.000 og 25.000 kg for hver cm 2, som er tilstrækkelig stort til i kendelig Grad at deformere Smaadelene. Jo større det ved Sammenpresningen af Volframpulveret anvendte Tryk er, desto tættere og mere vægtfvldigt bliver det færdige Produkt. Naar Volframpulver udsættes for saa voldsomme Tryk som de her angivne opstaar der imidlertid alvorlige Vanskeligheder, naar Trykket atter ophæves, paa Grund af at det sammenpressede Pulver søger at flyve bort eller er tilbøjeligt til at smuldre hen. Denne Vanskelighed overvindes nu paa den Maade at man, efter at det Tryk er ophævet, ved hvilket Volframpulveret forvandles til en Blok, tillader Blokken at følge sin Tilbøjelighed til elastisk at udvide sig i alle Retninger. Det har vist sig, at sammenpresset Volframpulver ikke smuldrer hen ved Trykkets Ophævelse, saafremt Blokken faar Lov til at udvide sig paa den her angivne Maade.
Det ved Fremgangsmaaden fremstillede Produkt har en Vægt paa femten Gram eller mere for hver Kubikcentimeter, og det kan let og sikkert haandteres, bearbejdes og sammensvejses under de forskellige Arbejdstrin o Processer, som udkræves for at fremstille Handelsvarer af Volfram.
Hidtil har Volframpulver ikke været sammenpresset saa stærkt, at den fremstillede Bloks Vægtfylde har naaet 12, idet det ikke ved nogen kendt Fremgangsmaade er muligt at fremstille en Blok, hvis Vægtfylde overstiger i r,8. Genstande, der er fremstillede ved Fremgangsmaaden ifølge Opfindelsen og saaledes faar en Vægtfylde af 15 eller derover, vil efter at have gennemgaaet en Sintringsproces blive langt mindre skøre end Volframblokke, som er fremstillede ved Sammenpresning af Volframpulver til en Vægtfylde paa 12 eller mindre, og der udkræves meget mindre mekanisk Bearbejdning for at bibringe Volframgenstande den fornødne Strækkelighed, naar de er fremstillede af Blokke, hvis Vægtfylde er lig med eller større end 15 i Tilfælde af, at de bestaar af Volframpulver, som kun er sammenpresset til en Vægtfylde paa 12 eller mindre. Dette Resultat maa tilskrives det mekaniske Arbejde, som er udført i de enkelte Volframsmaadele under Sammenpresningen.
Paa Tegningen er fremstillet en Udførelsesform for et Apparat, ved Hjælp af hvilket Fremgangsmaaden ifølge Opfindelsen kan bringes til Udførelse.
Fig. 1 viser Underdelen af et Apparat til Sammenpresning af Volframpulver i Form af en Blok, set fra oven,
Fig. 2 et lodret Snit efter Linien II — II i Fig. 1, set i den af Pilene angivne Retning, og desudeii et tilsvarende Snit gennem Apparatets
Fig. 3 de i Fig. 2 viste Dele i Snit svarende til Linien III— III i Fig. I og sete i den af Pilene angivne Retning og
Fig. 4 i Perspektiv og i større Maalestok en Volframstang, som er fremstillet i Apparatet ved Sammenpresning af Volframpulver.
I Fig. 2 betegner 4 Underdelen og 5 Overdelen af en Presse, i hvilken Volframpulver kan presses sammen til en Blok. Overdelen har en Bæreplade 6, som er fastgjort paa en passende Bevægemekanisme, ved Hjælp af hvilken den kan sænkes ned mod og løftes op fra den nederste Formdel 4. Paa Pladen 6 er der ved Skruer 8 fastgjort en Blok 7, i hvilken der findes en Not eller Rende 9, som optager Apparatets Pressestempel 11, der fastholdes af Skruer 10. Dette Stempel 11 er bestemt til at bevæges ned i en rendeformet Fordybning eller et langagtigt Kammer is i Underdelen 4, hvilket Kammer indeholder det Volframpulver, som skal sammenpresses.
Underdelen 4 bestaar af en Sokkel 13, i hvis Overside der findes en Aabning 14 med indad skraanende Sideflader. Midt i Aabningen 14 er der anbragt en Skinne 13 paa Højkant, hvilken Skinne udfylder Bunden af Fordybningen is. Denne Fordybnings Sidevægge udgøres af de bevægelige Stykker 16 og 17, af hvilke hvert har en skraa Sideflade 18, der ligger an mod en af Aabningen 14's Sidevægge.
Stykkerne 16 og 17 holdes normalt i den i Fig. 2 viste Stilling af Tværpladerne 19, som fastholdes til Soklen 13 ved Skruerne 20. Fordybningen J2’s Endevægge dannes af Mellemvæggene si og 22, af hvilke, som vist i Fig. 3, hver har en skraa Flade 23, som hviler paa de tilsvarende, skraat afskaarne indvendige Kanter af Stykkerne 16 og 17, se ogsaa Fig. I. Endestykkerne eller Mellemvæggene SI og 22 og Sidestykkerne 16 og 17 er altsaa lejrede paa en saadan Maade, at de kan glide opad paa deres skraa Understøtningsflader, naar Tværpladerne J9 hæves.
Apparatet anvendes og virker paa følgende Maade. Volframpulver i hovedsagelig ren og i meget findelt Tilstand anbringes i Fordybningen eller Kamret 13, og Pressestemplet 11 bevæges ned i Fordybningen for at sammenpresse Pulveret. Det Tryk, som udkræves for at presse Volframpulveret til en Blok, er større end 20.000 kg for hver cm 2 og, som ovenfor nævnt, hensigtsmæssigt beliggende mellem 21.000 og 25.000 kg for hver cm 2. Naar dette overordentlig høje Tryk tages bort fra Blokken, er det af de ovenfor angivne Grunde nødvendigt at. udføre dette paa en saadan Maade, at Blokken kan udvide sig ensartet i alle Retninger. Den paa Tegningen viste Konstruktion af Underdelen tager netop Sigte paa dette Forhold.
Naar Volframpulveret har været udsat for et tilstrækkelig stort Tryk, til at det er bleven omdannet til en tæt og fast Blok, hæves Pressestemplet 11 et ganske lille Stykke. Samtidig med at Stemplet n loftes, udløses Tværpladerne 19 ved, at Skruerne so drejes, saa at. det tillades Sidestykkerne 16 og 17 og Endestykkerne si og ss at bevæge sig opad under Blokkens elastiske Tryk. Naar Delene r6,
si og ss glider op ad deres skraa Understøtningsflader, bevæges de samtidig bort fra hinanden, saa at Blokken ikke blot kan udvide sig opad, efterhaanden som Stemplet 11 hæves, i men ogsaa kan udvide sig til Siden i alle Retninger, idet Blokkens Tryk, som ovenfor nævnt, frembringer de opadgaaende Bevægelser af Delene 16, 17, Si og ss.
Genstande, der ved den beskrevne Proces fremstilles af Volframpulver, faar en noget . forskellig Vægtfylde, svarende til Størrelsen af det beny Tryk. Nogle sammenhørende Værdier ri rittede
af Tryk ;og Vægtfylde fremgaar af nedenstaaende Tabel,
i Tryk maalt i kg
for hver cm2 Vægtfylde
o.700 17.27
3-200 17.46
Af de ved Fremgangsmaaden” ifølge Opfindelsen fremstillede Blokke kan der f. Eks. udarbejdes Skaale eller Digler til kemisk Brug, i hvilke der skal smeltes Stoffer, der har et højt Smeltepunkt, men som ikke legerer sig med Volfram ved Temperaturer, der ligger under Volframpulverets Smeltepunkt.