Traitement en cours

Veuillez attendre...

Paramétrages

Paramétrages

Aller à Demande

1. DK26179 - VARMELAGER

Note: Texte fondé sur des processus automatiques de reconnaissance optique de caractères. Seule la version PDF a une valeur juridique

[ DA ]
Patentkrav.
Fremgangsmaade til af Volframpulver at fremstille Blokke, karakteriseret ved, at der paa Pulveret udøves et Tryk, som hensigtsmæssigt ligger mellem r.ooo o 25.000 kg for hver cm 2, og som er tilstrækkelig stort til i kendelig Grad at deformere dets Smaadele, og ved hvilket Tryk Pulveret forvandles til en Blok, hvornæst man lader Trykket ophøre og tillader Blokken at følge sin Tilbøjelighed til elastisk at udvide sig i alle Retninger.
2. Apparat til Udøvelse af Fremgangsmaaden ifølge Krav 1, karakteriseret ved, at Presseformen 4 har en bevægelig Udforing med divergerende Vægge, som ligger an mod de tilsvarende divergerende Sideflader af en Aabning 14, paa hvilke Sideflader den bevægelige Udforing.kan glide paa en saadan Maade, at den Aabning is i Presseformen, i hvilken Volframpulveret sammenpresses, bliver større, idet Divergensen af Udforingens Vægge dels 1 er en saadan, at disse Vægge kan foretage en
lille Bevægelse i Sideretningen, naar Pressestemplet 11 trækkes tilbage efter Sammentrykningen af Pulveret, dels muliggør en ensartet Udvidelse af det sammenpressede Materiale i alle Retninger.
3. Udførelsesform for det i Krav 2 omhandlede Apparat, karakteriseret ved, i at den i 4 .gte Udforing be-staar af fire forskellige Formstykker 16, 17, 21 og 22, som sammen med den nævnte Underdel danner fem plane Vægge for et rektangulært Kammer eller en Aabning 12, hvori Volframpulveret sammenpresses af et Stempel 11, hvorhos Hældningen af Formstykkemes Yderflader 18 og 23 er en saadan, at det nævnte Kammer 12 kan udvide sig i Sideretningen i omtrent samme Forhold som det, med hvilket Kamrets Forstørrelse i lodret Retning foregaar.
4. Ved et Apparat af den i Krav 3 omhandlede Art den Anordnin , at Formstykkerne 16 og 17 har Fordybninger, som danner Anlægsflader for Formstykkerne 21 og 22,