Processing

Please wait...

Settings

Settings

Goto Application

1. VN1199200349 - Qui trình điều chế ancanon và / hoặc ancanol

Office
Viet Nam
Application Number 1199200349
Application Date 14.03.1992
Publication Number 1199200349
Publication Date 25.02.1994
Publication Kind A
IPC
C07C 45/53
CCHEMISTRY; METALLURGY
07ORGANIC CHEMISTRY
CACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
45Preparation of compounds having C=O groups bound only to carbon or hydrogen atoms; Preparation of chelates of such compounds
51by pyrolysis, rearrangement or decomposition
53of hydroperoxides
Applicants DMS N.V
Inventors Ludovicus Hubertus Wilhelmus Janssen
Ubaldus Franciscus KRAGTEN
Henricus Anna Christiaan BAUR
Peter HOOGENDOORN
Priority Data 9100521 25.03.1991 NL
Title
(VN) Qui trình điều chế ancanon và / hoặc ancanol
Abstract
(VN)
Sáng chế đề cập đến qui trình điều chế ankanon và/ hoặc ankanol bằng phương pháp sử dụng ôxy để ôxy hoá ancan 3-30 nguyên tử cacbon để taọ thành ankyl hidropeoxit, tiếp theo là phân huỷ ankyl hidropeoxit tạo thành với sự tham gia của hợp chất kim loại được gắn liền trên chất mang, chất mang có chứa các nhóm amin thơm hoặc béo hoặc các nhóm sunfua. Qui trình được áp dụng thích hợp cho các xicloancan.