Search International and National Patent Collections
Some content of this application is unavailable at the moment.
If this situation persists, please contact us atFeedback&Contact
1. (VN2027) QUY TRÌNH SẢN XUẤT METYL ESTE CỦA AXIT BÉO VÀ XÀ PHÒNG ĐƯỢC SẢN XUẤT TỪ ESTE NÀY

Office : Viet Nam
Application Number: 1-1998-00423 Application Date: 13.05.1998
Publication Number: 2027 Publication Date: 25.06.2001
Grant Number: Grant Date: 25.06.2001
Publication Kind : B
Prior PCT appl.: Application Number:PCTUS9515836 ; Publication Number:WO9719045 Click to see the data
IPC:
C07C 51/00
C CHEMISTRY; METALLURGY
07
ORGANIC CHEMISTRY
C
ACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
51
Preparation of carboxylic acids or their salts, halides, or anhydrides
Applicants:
Inventors:
Priority Data: PCT/US95/15836 17.11.1995 WO
Title: (VN) QUY TRÌNH SẢN XUẤT METYL ESTE CỦA AXIT BÉO VÀ XÀ PHÒNG ĐƯỢC SẢN XUẤT TỪ ESTE NÀY
Abstract:
(VN) Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất este và xà phòng tan trong nước có sử dụng thiết bị trộn mạnh. Este được điều chế bằng cách cho dầu và mỡ phản ứng với xút chứa metanol làm chất xúc tác, trong đó glyxerin tạo thành được tách ra. Este thu được được xà phòng hóa bằng xút cùng với một lượng metanol bổ sung để tạo thành xà phòng
Also published as:
VN2915US5468887CN1244188CA2237144VN2915WO/1997/019045