Processing

Please wait...

Settings

Settings

Goto Application

1. VN1201904955 - Phương pháp truyền và tiếp nhận tín hiệu chuẩn dò, thiết bị người dùng, và trạm cơ sở

Office Viet Nam
Application Number 1201904955
Application Date 14.02.2018
Publication Number 1201904955
Publication Date 25.12.2019
Publication Kind A
IPC
H04L 5/00
HELECTRICITY
04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
5Arrangements affording multiple use of the transmission path
Applicants LG ELECTRONICS INC.
Inventors CHOI, Kukheon
KANG, Jiwon
KIM, Kyuseok
AHN, Minki
LEE, Kilbom
Agents 158 Công ty Luật TNHH T&G (TGVN)
Priority Data 62/458,576 14.02.2017 US
Title
(VN) Phương pháp truyền và tiếp nhận tín hiệu chuẩn dò, thiết bị người dùng, và trạm cơ sở
Abstract
(VN)
Sáng chế này đề cập đến ph&w;ơng pháp tiếp nhận tín hiệu chuẩn dò (Sounding Reference Signal - SRS) bằng thiết bị đầu cuối có thể bao gồm các b&w;ớc: tiếp nhận, từ trạm cơ sở, thông tin cấu hình SRS bao gồm thông tin về số l&w;ợng các tài nguyên SRS truyền đ&w;ợc đồng thời đ&w;ợc tạo cấu hình cho thiết bị đầu cuối; và thực hiện việc truyền SRS dựa trên thông tin cấu hình SRS này. Sáng chế còn đề cập đến ph&w;ơng pháp truyền tín hiệu chuẩn dò, thiết bị ng&w;ời dùng, và trạm cơ sở.