Processing

Please wait...

Settings

Settings

Goto Application

1. VN1201905772 - Bộ giải mã và bộ mã hóa

Office
Viet Nam
Application Number 1201905772
Application Date 21.01.2013
Publication Number 1201905772
Publication Date 30.01.2020
Publication Kind A
IPC
H04N 7/26
HELECTRICITY
04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
7Television systems
24Systems for the transmission of television signals using pulse code modulation
26using bandwidth reduction
Applicants GE Video Compression, LLC
Inventors SCHIERL, Thomas
GEORGE, Valeri
GRUENEBERG, Karsten
KIRCHHOFFER, Heiner
HENKEL, Anastasia
MARPE, Detlev
Agents 072 Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI)
Priority Data 61/588,849 20.01.2012 US
Title
(VN) Bộ giải mã và bộ mã hóa
Abstract
(VN) Sáng chế đề xuất bộ giải mã và bộ mã hóa. Đoạn mã byte thô dạng chuỗi mô tả ảnh trong các lát, các dòng con xử lý mặt sóng WPP (wavefront parallel Processing) hoặc các ô và đ&w;ợc mã hóa nhờ sử dụng mã hóa số học nhị phân thích ứng ngữ cảnh đ&w;ợc phân chia hoặc đ&w;ợc cắt thành các phần chia với việc tiếp tục áp dụng xác suất mã hóa số học nhị phân thích ứng ngữ cảnh ngang qua các biên phần chia. Các phần chia là nhỏ hơn so với các lát, các dòng con WPP hoặc các ô gốc và do đó chúng có thể đ&w;ợc truyền sớm hơn, tức là với độ trễ thấp hơn, so với các thực thể gốc không đ&w;ợc cắt, tức là các lát, các dòng con WPP hoặc các ô. Các đơn vị lớp trừu t&w;ợng hóa mạng NAL (network abstraction layer) đánh dấu dòng con đ&w;ợc sử dụng trong chuỗi của các đơn vị NAL của dòng bit video để cho phép bộ giải ghép kênh truyền tải để gán dữ liệu của các lát trong các đơn vị NAL tới các dòng con hoặc các ô t&w;ơng ứng để có thể, một cách song song, đóng vai trò là bộ giải mã đa dòng với các dòng con hoặc các ô t&w;ơng ứng.
Related patent documents
IL290402This application is not viewable in PATENTSCOPE because the national phase entry has not been published yet or the national entry is issued from a country that does not share data with WIPO or there is a formatting issue or an unavailability of the application.
UAa201409286This application is not viewable in PATENTSCOPE because the national phase entry has not been published yet or the national entry is issued from a country that does not share data with WIPO or there is a formatting issue or an unavailability of the application.