Processing

Please wait...

Settings

Settings

Goto Application

1. VN1201904797 - Sản phẩm gắn khóa kéo trượt, chi tiết răng khóa và phương pháp chế tạo sản phẩm gắn khóa kéo trượt

Office
Viet Nam
Application Number 1201904797
Application Date 06.10.2017
Publication Number 1201904797
Publication Date 25.11.2019
Publication Kind A
IPC
A44B 19/40
AHUMAN NECESSITIES
44HABERDASHERY; JEWELLERY
BBUTTONS, PINS, BUCKLES, SLIDE FASTENERS, OR THE LIKE
19Slide fasteners
24Details
40Connection of separate, or one-piece, interlocking members to stringer tapes; Reinforcing such connections, e.g. by stitching
Applicants YKK CORPORATION
Inventors TUNG, Yu Chen
SHO, Yoshiyuki
Agents 005 Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES)
Priority Data PCT/2017/003840 02.02.2017 JP
Title
(VN) Sản phẩm gắn khóa kéo trượt, chi tiết răng khóa và phương pháp chế tạo sản phẩm gắn khóa kéo trượt
Abstract
(VN) Sáng chế đề cập đến sản phẩm gắn khóa kéo trượt có chi tiết răng khóa thứ nhất (10, 10a, l0b , l0c , l0d, l0e) trong đó phần chốt gài (31, 31a, 61, 81, 101, 121, 141) được gắn với chi tiết cố định (13), chi tiết răng khóa thứ hai (20, 20a, 20b, 20c, 20d, 20e) trong đó phần hộp (41, 71, 91, 111, 131, 151) được gắn với chi tiết cố định (13) và các chi tiết gắn khóa kéo (5) có hai phần mép gắn răng khóa (2) ở vị trí đối mặt với nhau. Chi tiết răng khóa thứ nhất (10, l0a, l0b, l0c, l0d, l0e) và chi tiết răng khóa thứ hai (20, 20a, 20b, 20c, 20d, 20e) có phần giữ răng khóa (15a) và phần giữ chi tiết cấu thành ( 15b) trong đó phần chốt gài (31, 31a, 61, 81, 101, 121, 141) hoặc phần hộp (41, 71, 91, 111, 131, 151) được gắn tương đối với hướng chiều dài của chi tiết cố định (13), và ít nhất một phần giữ chi tiết cấu thành (15b) được cố định với phần mép gắn răng khóa (2) của chi tiết gắn khóa kéo (5) bằng phần may chi tiết cấu thành (8) mà được làm bằng các chỉ may và đục lỗ chi tiết gắn khóa kéo (5). Nhờ đó, có thể giảm trọng lượng và cải thiện độ mềm của sản phẩm gắn khóa kéo trượt và sản phẩm gắn khóa kéo trượt có thể dẽ dàng có phần dừng đầu sau tách được (30, 60, 80, 100, 120, 140).