Processing

Please wait...

Settings

Settings

Goto Application

1. VN1201903838 - Cụm tấm truyền nhiệt

Office
Viet Nam
Application Number 1201903838
Application Date 10.04.2017
Publication Number 1201903838
Publication Date 25.11.2019
Publication Kind A
IPC
F28D 19/04
FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT; HEAT STORAGE PLANTS OR APPARATUS IN GENERAL
19Regenerative heat-exchange apparatus in which the intermediate heat-transfer medium or body is moved successively into contact with each heat-exchange medium
04using rigid bodies, e.g. mounted on a movable carrier
Applicants ARVOS LJUNGSTROM LLC
Inventors YAN, Huo
O'BOYLE, Jeffrey, M.
MATTISON, Glenn, D.
YOWELL, Jeffery, E.
Agents 005 Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES)
Priority Data PCT/2016/069186 29.12.2016 US
Title
(VN) Cụm tấm truyền nhiệt
Abstract
(VN)
Sáng chế đề cập đến cụm tấm truyền nhiệt (7) dùng cho bộ trao đổi nhiệt dạng hồi nhiệt quay, có các chi tiết tấm truyền nhiệt thứ nhất và thứ hai (8, 9) xếp chồng tỳ lên nhau với phần lặp thứ nhất (R1) của biên dạng thứ nhất trên một chi tiết tấm (8) đối diện với phần lặp thứ hai (R2) của biên dạng thứ hai trên chi tiết tấm kia (9). Các chi tiết tấm (8, 9) được phân cách bởi các đặc điểm phân cách tấm song song cỡ rộng (21, 22) của phần lặp biên dạng thứ nhất (R1) và các đặc điểm phân cách tấm song song cỡ rộng (23, 24) của phần lặp biên dạng thứ hai (R2) để tạo thành rãnh kéo dài gần như kín ở bên (25) cho các khí chảy qua đó. Biên dạng thứ hai của phần lặp (R2) còn bao gồm đặc điểm phân cách tấm thứ năm kéo dài (26) trong dạng vấu tiếp xúc với các phần gợn sóng (29) của biên dạng thứ nhất liền kề của phần lặp (R1). Theo một phương án thực hiện, mỗi một trong số các chi tiết tấm thứ nhất và thứ hai có biên dạng thứ ba phức hợp bao gồm cả phần lặp thứ nhất của biên dạng thứ nhất và phần lặp thứ hai của biên dạng thứ hai.