Processing

Please wait...

Settings

Settings

Goto Application

1. VN1201901037 - Hợp chất có cấu trúc minoxidil và peptit được liên kết hóa học với nhau, dược phẩm và mỹ phẩm chứa hợp chất này

Office
Viet Nam
Application Number 1201901037
Application Date 04.08.2017
Publication Number 1201901037
Publication Date 25.07.2019
Publication Kind A
IPC
A61Q 7/00
AHUMAN NECESSITIES
61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
QSPECIFIC USE OF COSMETICS OR SIMILAR TOILET PREPARATIONS
7Preparations for affecting hair growth
C07K 19/00
CCHEMISTRY; METALLURGY
07ORGANIC CHEMISTRY
KPEPTIDES
19Hybrid peptides
C07K 7/08
CCHEMISTRY; METALLURGY
07ORGANIC CHEMISTRY
KPEPTIDES
7Peptides having 5 to 20 amino acids in a fully defined sequence; Derivatives thereof
04Linear peptides containing only normal peptide links
08having 12 to 20 amino acids
C07K 7/06
CCHEMISTRY; METALLURGY
07ORGANIC CHEMISTRY
KPEPTIDES
7Peptides having 5 to 20 amino acids in a fully defined sequence; Derivatives thereof
04Linear peptides containing only normal peptide links
06having 5 to 11 amino acids
A61K 31/506
AHUMAN NECESSITIES
61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL, OR TOILET PURPOSES
31Medicinal preparations containing organic active ingredients
33Heterocyclic compounds
395having nitrogen as a ring hetero atom, e.g. guanethidine or rifamycins
495having six-membered rings with two nitrogen atoms as the only ring hetero atoms, e.g. piperazine
505Pyrimidines; Hydrogenated pyrimidines, e.g. trimethoprim
506not condensed and containing further heterocyclic rings
A61K 8/49
AHUMAN NECESSITIES
61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL, OR TOILET PURPOSES
8Cosmetics or similar toilet preparations
18characterised by the composition
30containing organic compounds
49containing heterocyclic compounds
Applicants CAREGEN CO., LTD.
Inventors CHUNG, Yong Ji
KIM, Eun Mi
Agents 005 Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES)
Title
(VN) Hợp chất có cấu trúc minoxidil và peptit được liên kết hóa học với nhau, dược phẩm và mỹ phẩm chứa hợp chất này
Abstract
(VN) Sáng chế đề cập đến chế phẩm để ngăn ngừa chứng rụng lông tóc và, cụ thể hơn, đến hợp chất có cấu trúc trong đó minoxidil và peptit được liên kết hóa học và dược phẩm hoặc mỹ phẩm để ngăn ngừa chứng rụng lông tóc hoặc thúc đẩy sự phát triển của lông tóc chứa hợp chất này. Hợp chất có cấu trúc trong đó minoxidil và peptit được liên kết hóa học theo sáng chế không chỉ có hoạt tính sinh lý tuyệt vời như làm giảm chứng rụng lông tóc, thúc đẩy sự phát triển của lông tóc hoặc thúc đẩy sự phát triển của tế bào, mà còn có độ ổn định tuyệt vời trong nước, và do đó, có thể hữu ích làm chế phẩm để ngăn ngừa chứng rụng lông tóc và thúc đẩy sự phát triển của lông tóc.
Related patent documents
CL2019-429This application is not viewable in PATENTSCOPE because the national phase entry has not been published yet or the national entry is issued from a country that does not share data with WIPO or there is a formatting issue or an unavailability of the application.
IR139750140003010046This application is not viewable in PATENTSCOPE because the national phase entry has not been published yet or the national entry is issued from a country that does not share data with WIPO or there is a formatting issue or an unavailability of the application.
SA519401138This application is not viewable in PATENTSCOPE because the national phase entry has not been published yet or the national entry is issued from a country that does not share data with WIPO or there is a formatting issue or an unavailability of the application.