Processing

Please wait...

Settings

Settings

Goto Application

1. VN1200600104 - Dầm

Office
Viet Nam
Application Number 1200600104
Application Date 23.06.2004
Publication Number 1200600104
Publication Date 26.04.2006
Publication Kind A
IPC
E04C 3/00
EFIXED CONSTRUCTIONS
04BUILDING
CSTRUCTURAL ELEMENTS; BUILDING MATERIALS
3Structural elongated elements designed for load-supporting
Applicants SMORGON STEEL LITESTEEL PRODUCTS PTY LTD
Inventors BARTLETT Ross John
DEMPSEY Ross Ian
WATKINS Russell Lambert
NOLLER, Alexander
YOKOYAMA, Keiji
Agents 005 Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES)
Priority Data 2003903142 23.06.2003 AU
Title
(VN) Dầm
Abstract
(VN) Sáng chế đề xuất dầm hình chữ U có vai rỗng dầm có thân phẳng với hai vai có tiết diện hình chữ nhật hẹp kéo dài dọc theo các mặt bên đối diện của thân và kéo dài vuông góc với một mặt của thân theo cùng một hướng. Bộ phận này được tối ưu hoá khi W.f =(0,3)Db, Wf=(3,0)Df và WF=(30)t.
Related patent documents
ZA200510240This application is not viewable in PATENTSCOPE because the national phase entry has not been published yet or the national entry is issued from a country that does not share data with WIPO or there is a formatting issue or an unavailability of the application.
NO20060260This application is not viewable in PATENTSCOPE because the national phase entry has not been published yet or the national entry is issued from a country that does not share data with WIPO or there is a formatting issue or an unavailability of the application.
RU2005140555This application is not viewable in PATENTSCOPE because the national phase entry has not been published yet or the national entry is issued from a country that does not share data with WIPO or there is a formatting issue or an unavailability of the application.