Processing

Please wait...

Settings

Settings

Goto Application

1. VN1200300190 - Hợp chất 2-guaniđino-4-arylquinazolin

Office
Viet Nam
Application Number 1200300190
Application Date 13.08.2001
Publication Number 1200300190
Publication Date 27.10.2003
Publication Kind A
IPC
C07D 23/9
A61K 31/00
AHUMAN NECESSITIES
61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL, OR TOILET PURPOSES
31Medicinal preparations containing organic active ingredients
A61P 7/00
AHUMAN NECESSITIES
61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
7Drugs for disorders of the blood or the extracellular fluid
Applicants MERCK PATENT GMBH
Inventors Norbert BEIER
Claudia WILM
Rolf GERICKE
Agents 005 Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES)
Priority Data 10043667 05.09.2000 DE
Title
(VN) Hợp chất 2-guaniđino-4-arylquinazolin
Abstract
(VN)
Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I, trong đó Y là (Il) hoặc (III) và Ar, Rl R2, R5, R6, R7 và R8 có nghĩa được xác định trong phần Yêu cầu bảo hộ, và muối và solvat của chúng, và việc sử dụng chúng làm chất ức chế NHE-3 .