Processing

Please wait...

Settings

Settings

Goto Application

1. VN1201403031 - Phần tử bảo mật và phương pháp kiểm tra tính xác thực của ấn phẩm in

Office
Viet Nam
Application Number 1201403031
Application Date 15.02.2013
Publication Number 1201403031
Publication Date 25.12.2014
Publication Kind A
IPC
G07D 7/20
GPHYSICS
07CHECKING-DEVICES
DHANDLING OF COINS OR OF VALUABLE PAPERS, e.g. TESTING, SORTING BY DENOMINATIONS, COUNTING, DISPENSING, CHANGING OR DEPOSITING
7Testing specially adapted to determine the identity or genuineness of valuable papers or for segregating those which are unacceptable, e.g. banknotes that are alien to a currency
20Testing patterns thereon
G07D 7/00
GPHYSICS
07CHECKING-DEVICES
DHANDLING OF COINS OR OF VALUABLE PAPERS, e.g. TESTING, SORTING BY DENOMINATIONS, COUNTING, DISPENSING, CHANGING OR DEPOSITING
7Testing specially adapted to determine the identity or genuineness of valuable papers or for segregating those which are unacceptable, e.g. banknotes that are alien to a currency
H04N 1/32
HELECTRICITY
04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
1Scanning, transmission or reproduction of documents or the like, e.g. facsimile transmission; Details thereof
32Circuits or arrangements for control or supervision between transmitter and receiver
Applicants GLENISYS KFT.
Inventors BIRó, Attila
KRISTó, Gábor
REMéNYI, Piroska
Agents 017 Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.)
Priority Data P1200097 15.02.2012 HU
Title
(VN) Phần tử bảo mật và phương pháp kiểm tra tính xác thực của ấn phẩm in
Abstract
(VN) Sáng chế đề cập đến phần tử bảo mật được áp dụng lên các nền in (giấy bạc ngân hàng, trái phiếu, bao gói sản phẩm, nhãn mác/thẻ nhận dạng hoặc các tài liệu tương tự khác) bằng cách in, bao gồm ký hiệu nhận dạng độc nhất như là thông tin chính có thể nhìn thấy bằng mắt thường và thông tin phụ bảo vệ chống lại sự sao chép không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ký hiệu nhận dạng độc nhất thường là mã điểm. Thông tin phụ được thể hiện bằng cấu trúc có kích thước lớn nhất từ 2 đến 40 micrômet, và do sự biến dạng in phát sinh khi phần tử bảo mật được áp dụng lên nền in, nên thông tin phụ không thể tái tạo được từ bản in của phần tử bảo mật và đặc điểm cố hữu có thể phân tích được bằng thông kê liên quan tới nó. Sáng chế còn đề cập đến ấn phẩm in có phần tử bảo mật của sáng chế và đến phương pháp kiểm tra tính xác thực của ấn phẩm in có phần tử bảo mật theo sáng chế trong ánh sáng có thể nhìn thấy được (380-750nm).
Related patent documents
AEP855/2014This application is not viewable in PATENTSCOPE because the national phase entry has not been published yet or the national entry is issued from a country that does not share data with WIPO or there is a formatting issue or an unavailability of the application.
UAa201409980This application is not viewable in PATENTSCOPE because the national phase entry has not been published yet or the national entry is issued from a country that does not share data with WIPO or there is a formatting issue or an unavailability of the application.