Processing

Please wait...

Settings

Settings

Goto Application

1. VN1200300516 - Quy trình và thiết bị sản xuất nhiên liệu dùng cho động cơ điêzen

Office Viet Nam
Application Number 1200300516
Application Date 26.04.2001
Publication Number 1200300516
Publication Date 25.09.2003
Publication Kind A
IPC
C10L 1/00
CCHEMISTRY; METALLURGY
10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
LFUELS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NATURAL GAS; SYNTHETIC NATURAL GAS OBTAINED BY PROCESSES NOT COVERED BY SUBCLASSES C10G OR  C10K111; LIQUEFIED PETROLEUM GAS;  USE OF ADDITIVES TO FUELS OR FIRES;  FIRE-LIGHTERS
1Liquid carbonaceous fuels
C10G 27/00
CCHEMISTRY; METALLURGY
10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
GCRACKING HYDROCARBON OILS; PRODUCTION OF LIQUID HYDROCARBON MIXTURES, e.g. BY DESTRUCTIVE HYDROGENATION, OLIGOMERISATION, POLYMERISATION; RECOVERY OF HYDROCARBON OILS FROM OIL-SHALE, OIL-SAND, OR GASES; REFINING MIXTURES MAINLY CONSISTING OF HYDROCARBONS; REFORMING OF NAPHTHA; MINERAL WAXES
27Refining of hydrocarbon oils, in the absence of hydrogen, by oxidation
C10G 25/00
CCHEMISTRY; METALLURGY
10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
GCRACKING HYDROCARBON OILS; PRODUCTION OF LIQUID HYDROCARBON MIXTURES, e.g. BY DESTRUCTIVE HYDROGENATION, OLIGOMERISATION, POLYMERISATION; RECOVERY OF HYDROCARBON OILS FROM OIL-SHALE, OIL-SAND, OR GASES; REFINING MIXTURES MAINLY CONSISTING OF HYDROCARBONS; REFORMING OF NAPHTHA; MINERAL WAXES
25Refining of hydrocarbon oils, in the absence of hydrogen, with solid sorbents
Applicants MURAKAMI Seishiro
FUJITA Hideyuki
Inventors MURAKAMI Seishiro
FUJITA Hideyuki
Agents 005 Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES)
Priority Data 2000-344156 10.11.2000 JP
Title
(VN) Quy trình và thiết bị sản xuất nhiên liệu dùng cho động cơ điêzen
Abstract
(VN)
Sáng chế đề xuất nhiên liệu dùng cho động cơ điêzen được sản xuất bằng cách sử dụng nguyên liệu là dầu thải từ cá hoặc hỗn hơp của dầu thải gốc thực vật và dầu thải từ cá đã được làm sạch theo cách thông thường. Dầu cá (dầu ép sơ hoặc dầu thải từ cá) hoặc hỗn hợp đã lọc của dầu cá và dầu thực vật (dầu ép sơ hoặc dầu thải gốc thực vật) được xử lý bằng cánh khuấy với tốc đô quay đủ để xảy ra hiện tượng crackinh bằng cách nghiền nhỏ hỗn hợp của nguyên liệu trong khi đưa ozon vào để nghiền mịn nguyên liệu, công đoạn lọc chất liệu thu được ở công đoạn xử lý thứ nhất, công đoạn xử lý thứ hai gồm các công đoạn khuấy phần lọc trong khi đưa ozon vào để nghiền mín tiếp phần lọc, và công đoạn đưa chất chống kết tinh vào chất líệu đã thu được ở công đoạn xử lý thứ hai, trong đó chất oxy hoá- khử và chất ức chế trùng hơp được đưa vào trong công đoạn xử lý thứ nhất sao cho nguyên hệu không bị oxy hoá-