Processing

Please wait...

Settings

Settings

Goto Application

1. VN46357 - Thép tấm và phương pháp sản xuất thép tấm này

Office
Viet Nam
Application Number 1201504658
Application Date 26.03.2014
Publication Number 46357
Publication Date 25.03.2016
Publication Kind A
IPC
C21D 8/02
CCHEMISTRY; METALLURGY
21METALLURGY OF IRON
DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE BY DECARBURISATION, TEMPERING, OR OTHER TREATMENTS
8Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment
02during manufacturing of plates or strips
C22C 38/14
CCHEMISTRY; METALLURGY
22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
CALLOYS
38Ferrous alloys, e.g. steel alloys
14containing titanium or zirconium
Applicants BAOSHAN lRON & STEEL CO., LTD.
Inventors LIU, Zicheng
LI, Xianju
Agents VCCI-IP CO.,LTD
Title
(VN) Thép tấm và phương pháp sản xuất thép tấm này
Abstract
(VN) Sáng chế đề cập đến thép tấm HT550 có độ dai rất cao và khả năng hàn mỹ mãn và ph&w;ơng pháp sản xuất thép tấm này. Thép tấm này chứa các thành phần định tr&w;ớc với tỷ lệ Mn/C đ&w;ợc điều chỉnh nằm trong khoảng từ 15 đến 30, (%Si) ´ (%Ceq) nhỏ hơn hoặc bằng 0,050, (%C) ´ (%Si) nhỏ hơn hoặc bằng 0,010, (%Mo) ´ [(%C)+0,13(%Si)] nằm trong khoảng từ 0,003 đến 0,020, tỷ lệ Ti/N nằm trong khoảng từ 2,0 đến 4,0, thép tấm này đ&w;ợc hợp kim hóa: (Cu+Ni+Mo), tỷ lệ Ni/Cu lớn hơn hoặc bằng 1,0 và tỷ lệ Ca/S nằm trong khoảng từ 0,80 đến 3,00. Thép tấm này đặc biệt phù hợp để làm các kết cấu cầu trên biển, kết cấu tháp gió ngoài đại d&w;ơng, các kết cấu giàn khoan ngoài khơi và các kết cấu thủy năng.