Processing

Please wait...

Settings

Settings

Goto Application

1. VN45494 - Hợp chất triazolon pyridinyl và triazolon pyridinyl ngưng tụ, hỗn hợp của hợp chất này và ít nhất một chất có hoạt tính dược lý bổ sung và dược phẩm chứa chúng

Office
Viet Nam
Application Number 1201503583
Application Date 10.03.2014
Publication Number 45494
Publication Date 25.01.2016
Publication Kind A
IPC
A61K 31/4725
AHUMAN NECESSITIES
61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL, OR TOILET PURPOSES
31Medicinal preparations containing organic active ingredients
33Heterocyclic compounds
395having nitrogen as a ring hetero atom, e.g. guanethidine or rifamycins
435having six-membered rings with one nitrogen as the only ring hetero atom
47Quinolines; Isoquinolines
472Non-condensed isoquinolines, e.g. papaverine
4725containing further heterocyclic rings
A61P 35/00
AHUMAN NECESSITIES
61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
35Antineoplastic agents
C07D 403/14
CCHEMISTRY; METALLURGY
07ORGANIC CHEMISTRY
DHETEROCYCLIC COMPOUNDS
403Heterocyclic compounds containing two or more hetero rings, having nitrogen atoms as the only ring hetero atoms, not provided for by group C07D401/167
14containing three or more hetero rings
C07D 401/04
CCHEMISTRY; METALLURGY
07ORGANIC CHEMISTRY
DHETEROCYCLIC COMPOUNDS
401Heterocyclic compounds containing two or more hetero rings, having nitrogen atoms as the only ring hetero atoms, at least one ring being a six-membered ring with only one nitrogen atom
02containing two hetero rings
04directly linked by a ring-member-to-ring- member bond
C07D 401/14
CCHEMISTRY; METALLURGY
07ORGANIC CHEMISTRY
DHETEROCYCLIC COMPOUNDS
401Heterocyclic compounds containing two or more hetero rings, having nitrogen atoms as the only ring hetero atoms, at least one ring being a six-membered ring with only one nitrogen atom
14containing three or more hetero rings
Applicants TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
Inventors LAWSON, John David
SABAT, Mark
SCORAH, Nicholas
SMITH, Christopher
VU, Phong H.
WANG, Haixia
Agents TGVN
Priority Data 61/776,445 11.03.2013 US
Title
(VN) Hợp chất triazolon pyridinyl và triazolon pyridinyl ngưng tụ, hỗn hợp của hợp chất này và ít nhất một chất có hoạt tính dược lý bổ sung và dược phẩm chứa chúng
Abstract
(VN)
Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức 1, hoặc muối d&w;ợc dụng của hợp chất này, trong đó R1, R2, R3 và R4 có nghĩa nh&w; đ&w;ợc xác định trong bản mô tả. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến ph&w;ơng pháp điều chế hợp chất có công thức 1, d&w;ợc phẩm chứa hợp này và hỗn hợp chứa hợp chất này và d&w;ợc chất khác. Hợp chất theo sáng chế là hữu hiệu để điều trị các phản ứng quá mẫn typ I, bệnh tự miễn, rối loạn viêm, bệnh ung th&w;, rối loạn tăng sinh không ác tính và tình trạng bệnh khác có liên quan đến Bruton's tyrosin kinaza (BTK).