Processing

Please wait...

Settings

Settings

Goto Application

1. VN45851 - Stato của động cơ

Office
Viet Nam
Application Number 1201503553
Application Date 12.10.2013
Publication Number 45851
Publication Date 25.02.2016
Publication Kind A
IPC
H02K 1/14
HELECTRICITY
02GENERATION, CONVERSION, OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
1Details of the magnetic circuit
06characterised by the shape, form or construction
12Stationary parts of the magnetic circuit
14Stator cores with salient poles
Applicants CHANG, Chiahung
WEN, Peihui
Inventors CHANG, Chiahung
WEN, Peihui
Agents VISION & ASSOCIATES CO.LTD.
Priority Data 201320268978.7 16.05.2013 CN
201320332718.1 08.06.2013 CN
Title
(VN) Stato của động cơ
Abstract
(VN) Sáng chế đề cập đến kết cấu stato của động cơ bao gồm các răng (20, 20', 20?) và các bộ phận cầu vòm (30, 30', 30?) lần l&w;ợt đ&w;ợc nối giữa các chân răng (21) của các răng liền kề. Từng bộ phận cầu vòm (30, 30', 30?) có phần dạng vòm (31, 31') kéo dài theo hai cạnh liền kề của hình bình hành định tr&w;ớc. Kết cấu stato của động cơ này còn bao gồm các phần đ&w;ợc mở rộng đ&w;ợc bố trí t&w;ơng ứng ở các chân răng của các răng (20, 20', 20?). Từng bộ phận cầu vòm (30, 30', 30?) đ&w;ợc bố trí ngoài phạm vi của phần đ&w;ợc mở rộng t&w;ơng ứng (a). Kết cấu stato của động cơ này bao gồm các stato nhỏ (10?) đ&w;ợc xếp chồng lên nhau. ít nhất có hai rãnh đột dập (40?) đ&w;ợc bố trí lần l&w;ợt giữa các chân răng của hai răng liền kề (20?) để tách các răng liền kề (20?). Khoảng không của hai đầu bộ phận cầu vòm đ&w;ợc mở rộng để làm tăng khoảng không đi qua của từ tr&w;ờng.
Related patent documents
SA515361174This application is not viewable in PATENTSCOPE because the national phase entry has not been published yet or the national entry is issued from a country that does not share data with WIPO or there is a formatting issue or an unavailability of the application.