Processing

Please wait...

Settings

Settings

Goto Application

1. VN44140 - Chế phẩm polyuretan dẻo nhiệt có tận cùng dạng tinh thể, quy trình sản xuất và sản phẩm chứa chế phẩm này, phương pháp cải thiện vết rỗ gia công, phương pháp làm giảm sức căng bề mặt của chế phẩm này và phương pháp sản xuất polyuretan dẻo nhiệt

Office
Viet Nam
Application Number 1201501878
Application Date 14.10.2013
Publication Number 44140
Publication Date 26.10.2015
Publication Kind A
IPC
C08G 18/44
CCHEMISTRY; METALLURGY
08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
GMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED OTHERWISE THAN BY REACTIONS ONLY INVOLVING CARBON-TO-CARBON UNSATURATED BONDS
18Polymeric products of isocyanates or isothiocyanates
06with compounds having active hydrogen
28characterised by the compounds used containing active hydrogen
40High-molecular-weight compounds
42Polycondensates having carboxylic or carbonic ester groups in the main chain
44Polycarbonates
C08G 18/42
CCHEMISTRY; METALLURGY
08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
GMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED OTHERWISE THAN BY REACTIONS ONLY INVOLVING CARBON-TO-CARBON UNSATURATED BONDS
18Polymeric products of isocyanates or isothiocyanates
06with compounds having active hydrogen
28characterised by the compounds used containing active hydrogen
40High-molecular-weight compounds
42Polycondensates having carboxylic or carbonic ester groups in the main chain
C08G 18/32
CCHEMISTRY; METALLURGY
08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
GMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED OTHERWISE THAN BY REACTIONS ONLY INVOLVING CARBON-TO-CARBON UNSATURATED BONDS
18Polymeric products of isocyanates or isothiocyanates
06with compounds having active hydrogen
28characterised by the compounds used containing active hydrogen
30Low-molecular-weight compounds
32Polyhydroxy compounds; Polyamines; Hydroxy amines
C08G 18/28
CCHEMISTRY; METALLURGY
08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
GMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED OTHERWISE THAN BY REACTIONS ONLY INVOLVING CARBON-TO-CARBON UNSATURATED BONDS
18Polymeric products of isocyanates or isothiocyanates
06with compounds having active hydrogen
28characterised by the compounds used containing active hydrogen
C08G 18/76
CCHEMISTRY; METALLURGY
08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
GMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED OTHERWISE THAN BY REACTIONS ONLY INVOLVING CARBON-TO-CARBON UNSATURATED BONDS
18Polymeric products of isocyanates or isothiocyanates
06with compounds having active hydrogen
70characterised by the isocyanates or isothiocyanates used
72Polyisocyanates or polyisothiocyanates
74cyclic
76aromatic
C08G 18/66
CCHEMISTRY; METALLURGY
08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
GMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED OTHERWISE THAN BY REACTIONS ONLY INVOLVING CARBON-TO-CARBON UNSATURATED BONDS
18Polymeric products of isocyanates or isothiocyanates
06with compounds having active hydrogen
28characterised by the compounds used containing active hydrogen
65Low-molecular-weight compounds having active hydrogen with high-molecular-weight compounds having active hydrogen
66Compounds of groups C08G18/42, C08G18/48, or C08G18/52111
Applicants Lubrizol Advanced Materials, Inc.
Inventors Umit G. MAKAL
Bryce W. STEINMETZ
Qiwei LU
Roger W. DAY
Agents LE & LE
Priority Data 61/720,563 31.10.2012 US
Title
(VN) Chế phẩm polyuretan dẻo nhiệt có tận cùng dạng tinh thể, quy trình sản xuất và sản phẩm chứa chế phẩm này, phương pháp cải thiện vết rỗ gia công, phương pháp làm giảm sức căng bề mặt của chế phẩm này và phương pháp sản xuất polyuretan dẻo nhiệt
Abstract
(VN) Sáng chế đề cập đến chế phẩm polyuretan dẻo nhiệt (TPU) có tận cùng dạng tinh thể, quy trình sản xuất và các sản phẩm chứa chế phẩm polyuretan dẻo nhiệt này. Chế phẩm TPU theo sáng chế có tính đàn hồi đ&w;ợc cải thiện, năng l&w;ợng tự do bể mặt thấp hơn, và/hoặc độ dính giảm, trong khi vẫn giữ đ&w;ợc các tính chất vật lý mong muốn khác. Sáng chế cũng đề cập đến chế phẩm TPU đã mô tả còn đ&w;ợc ghép với một cấu tử vinyl alkoxysilan cho phép mạng l&w;ới đ&w;ợc liên kết ngang của chế phẩm TPU. Sáng chế cũng đề cập đến chế phẩm TPU không chứa chất dẻo hóa, rất mềm mà không gặp các khó khăn về gia công th&w;ờng liên quan đến các nguyên liệu này. Sáng chế còn đề cập đến ph&w;ơng pháp cải thiện vết rỗ gia công và ph&w;ơng pháp làm giảm sức căng bề mặt của chế phẩm TPU, và ph&w;ơng pháp sản xuất xuất chế phẩm TPU có thể liên kết ngang bằng bức xạ tia cực tím, chùm tia điện tử và chùm tia gama.