Processing

Please wait...

Settings

Settings

Goto Application

1. VN45167 - Hợp chất xylylen dicarbamat, xylylen diisoxyanat, phương pháp sản xuất xylylen diisoxyanat và phương pháp tồn trữ xylylen dicarbamat

Office
Viet Nam
Application Number 1201503613
Application Date 28.03.2014
Publication Number 45167
Publication Date 25.12.2015
Publication Kind A
IPC
C07C 271/12
CCHEMISTRY; METALLURGY
07ORGANIC CHEMISTRY
CACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
271Derivatives of carbamic acid, i.e. compounds containing any of the groups the nitrogen atom not being part of nitro or nitroso groups
06Esters of carbamic acids
08having oxygen atoms of carbamate groups bound to acyclic carbon atoms
10with the nitrogen atoms of the carbamate groups bound to hydrogen atoms or to acyclic carbon atoms
12to hydrogen atoms or to carbon atoms of unsubstituted hydrocarbon radicals
C07C 265/14
CCHEMISTRY; METALLURGY
07ORGANIC CHEMISTRY
CACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
265Derivatives of isocyanic acid
14containing at least two isocyanate groups bound to the same carbon skeleton
C07C 263/04
CCHEMISTRY; METALLURGY
07ORGANIC CHEMISTRY
CACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
263Preparation of derivatives of isocyanic acid
04from or via carbamates or carbamoyl halides
C07C 269/08
CCHEMISTRY; METALLURGY
07ORGANIC CHEMISTRY
CACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
269Preparation of derivatives of carbamic acid, i.e. compounds containing any of the groups the nitrogen atom not being part of nitro or nitroso groups
08Separation; Purification; Stabilisation; Use of additives
Applicants MITSUI CHEMICALS, INC.
Inventors TAKAMATSU, Koji
SONE, Hideki
SASAKI, Masaaki
Agents VCCI-IP CO.,LTD
Priority Data 2013-077928 03.04.2013 JP
Title
(VN) Hợp chất xylylen dicarbamat, xylylen diisoxyanat, phương pháp sản xuất xylylen diisoxyanat và phương pháp tồn trữ xylylen dicarbamat
Abstract
(VN)
Sáng chế đề cập đến xylylen dicarbamat chứa các tạp chất có công thức từ (1) đến (4) sau theo tỷ lệ mà tổng của chúng là thấp hơn 100 ppm trên cơ sở khối l&w;ợng. (Trong các công thức từ (1) đến (4) đ&w;ợc mô tả ở trên, R là nhóm hydrocacbon có hóa trị một). Sáng chế cũng đề cập đến xylylen diisoxyanat, ph&w;ơng pháp sản xuất xylylen diisoxyanat và ph&w;ơng pháp tồn trữ xylylen dicarbamat.