Processing

Please wait...

Settings

Settings

Goto Application

1. VN44251 - Vi sinh vật sản xuất axetyl-CoA, phương pháp sản xuất axetyl-CoA và phương pháp sản xuất axit glutamic

Office
Viet Nam
Application Number 1201502430
Application Date 23.01.2014
Publication Number 44251
Publication Date 26.10.2015
Publication Kind A
IPC
C12N 1/21
CCHEMISTRY; METALLURGY
12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
NMICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA
1Microorganisms, e.g. protozoa; Compositions thereof; Processes of propagating, maintaining or preserving microorganisms or compositions thereof; Processes of preparing or isolating a composition containing a microorganism; Culture media therefor
20Bacteria; Culture media therefor
21modified by introduction of foreign genetic material
C12P 13/14
CCHEMISTRY; METALLURGY
12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
PFERMENTATION OR ENZYME-USING PROCESSES TO SYNTHESISE A DESIRED CHEMICAL COMPOUND OR COMPOSITION OR TO SEPARATE OPTICAL ISOMERS FROM A RACEMIC MIXTURE
13Preparation of nitrogen-containing organic compounds
04Alpha- or beta-amino acids
14Glutamic acid; Glutamine
C12P 19/32
CCHEMISTRY; METALLURGY
12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
PFERMENTATION OR ENZYME-USING PROCESSES TO SYNTHESISE A DESIRED CHEMICAL COMPOUND OR COMPOSITION OR TO SEPARATE OPTICAL ISOMERS FROM A RACEMIC MIXTURE
19Preparation of compounds containing saccharide radicals
26Preparation of nitrogen-containing carbohydrates
28N-glycosides
30Nucleotides
32having a condensed ring system containing a six-membered ring having two nitrogen atoms in the same-ring, e.g. purine nucleotides, nicotineamide-adenine dinucleotide
Applicants Mitsui Chemicals, Inc.
Inventors MADHAVAN, Anjali
FUJII, Ryota
HlDESAKI, Tomonori
CHONG, Su Sun
Agents VISION & ASSOCIATES CO.LTD.
Priority Data 2013-011535 24.01.2013 JP
Title
(VN) Vi sinh vật sản xuất axetyl-CoA, phương pháp sản xuất axetyl-CoA và phương pháp sản xuất axit glutamic
Abstract
(VN) Sáng chế đề cập đến vi sinh vật sản xuất axetyl-CoA, mà thu đ&w;ợc bằng cách truyền các hoạt tính malat thiokinaza và hoạt tính enzym malyl-CoA lyaza cho vi sinh vật không có đặc tính bất kỳ trong số các đặc tính (a), (b), (c) hoặc (d), mà không truyền bất kỳ đặc tính trong số các đặc tính (a), (b), (c) hoặc (d), hoặc, ngay cả khi một hoặc nhiều trong số (a), (b), (c) hoặc (d) đ&w;ợc truyền, không cho phép các chức năng của các đặc tính này đ&w;ợc tác dụng, trong đó: (a) chu trình cố định cacbon dioxit có phản ứng enzym từ malonyl-CoA đến malonat semialdehyt hoặc 3-hydroxypropionat, (b) chu trình cố định cacbon dioxit có phản ứng enzym từ axetyl-CoA và CO2 đến pyruvat, (c) chu trình cố định cacbon dioxit có phản ứng enzym từ crotonyl-CoA và CO2 đến etylmalonyl-CoA hoặc glutaconyl-CoA hoặc (d) chu trình cố định cacbon dioxit có phản ứng enzym từ CO2 đến format. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến ph&w;ơng pháp sản xuất axetyl-CoA và ph&w;ơng pháp sản xuất axit glutamic.