PATENTSCOPE will be unavailable a few hours for maintenance reason on Tuesday 19.11.2019 at 4:00 PM CET
Search International and National Patent Collections
Some content of this application is unavailable at the moment.
If this situation persists, please contact us atFeedback&Contact
1. (VN32413) Hệ thống và phương pháp dùng để giám sát và phân tích trò chơi bài

Office : Viet Nam
Application Number: 1201101983 Application Date: 02.01.2009
Publication Number: 32413 Publication Date: 25.02.2013
Publication Kind : A
Prior PCT appl.: Application Number:PCTUS2009030012 ; Publication Number: Click to see the data
Applicants:
Inventors:
Priority Data:
Title: (VN) Hệ thống và phương pháp dùng để giám sát và phân tích trò chơi bài
Abstract:
(VN) Sáng chế đề xuất hệ thống và phương pháp có thể bao gồm đầu đọc thẻ nhận dạng giá trị kết hợp với quân bài đang được chia. Hệ thống theo chế còn có thể bao gồm bộ phận phân tích truyền thông với đầu đọc thẻ để nhận dữ liệu biểu diễn giá trị kết hợp với quân bài đang được chia. Sau ít nhất vòng thứ nhất của các quân bài được chia bộ phận phân tích có thể tính toán tỷ lệ đạt được điểm cho từng lần tham gia chơi bởi một hoặc nhiều người tham gia dựa trên bộ các luật chơi định trước và dữ liệu nhận từ đầu đọc thẻ. Hệ thống theo sáng chế còn có thể bao gồm bộ phận hiển thị truyền thông với bộ phận phân tích. Bộ phận hiển thị có thể hiển thị tỷ lệ được tính toán bởi bộ phận phân tích.
Also published as:
SG162838EP2352563CN102271771AU2009201475MYPI 20091917ES2694484
WO/2010/077369