PATENTSCOPE will be unavailable a few hours for maintenance reason on Tuesday 19.11.2019 at 4:00 PM CET
Search International and National Patent Collections
Some content of this application is unavailable at the moment.
If this situation persists, please contact us atFeedback&Contact
1. (VN28786) Hợp chất điều biến thụ thể C5a

Office : Viet Nam
Application Number: 1201101933 Application Date: 21.12.2009
Publication Number: 28786 Publication Date: 27.02.2012
Publication Kind : A
Prior PCT appl.: Application Number:PCTUS2009068941 ; Publication Number: Click to see the data
Applicants:
Inventors:
Priority Data:
Title: (VN) Hợp chất điều biến thụ thể C5a
Abstract:
(VN) Sáng chế đề cập đến các hợp chất là chất điều biến thụ thể C5a. Các hợp chất này là piperidin đ&w;ợc thế và hữu hiệu để điều trị các bệnh và các rối loạn liên quan đến sự hoạt hoá có tính bệnh lý của thụ thể C5a. Sáng chế cũng đề cập đến d&w;ợc phẩm chứa các hợp chất này.
Also published as:
DZDZP2011000468RSP-2016/0606UAa201109018AR077162IL213676MXMX/a/2011/006550
SG172338MA32975JP2012513402CN102264227CA2747522EA201101009
MX2011006550CO6400172KR1020110100661BRPI0923384EP3078658NZ594140
DK2381778AU2009330194CA2965223ID051.4755TH128002IN3071/KOLNP/2011
PT2381778WO/2010/075257