Search International and National Patent Collections
Some content of this application is unavailable at the moment.
If this situation persists, please contact us atFeedback&Contact
1. (VN18756) Phương pháp duy trì tình trạng đồng hợp tử lặn ở cây bất thụ đực

Office : Viet Nam
Application Number: 1200702780 Application Date: 22.06.2006
Publication Number: 18756 Publication Date: 26.01.2009
Publication Kind : A
Prior PCT appl.: Application Number:PCTUS2006024273 ; Publication Number: Click to see the data
IPC:
A01H 1/02
C12N 15/55
C12N 15/31
C12N 15/29
C12N 15/10
C12N 15/82
A HUMAN NECESSITIES
01
AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
H
NEW PLANTS OR PROCESSES FOR OBTAINING THEM; PLANT REPRODUCTION BY TISSUE CULTURE TECHNIQUES
1
Processes for modifying genotypes
02
Methods or apparatus for hybridisation; Artificial pollination
C CHEMISTRY; METALLURGY
12
BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
N
MICRO-ORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICRO-ORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA
15
Mutation or genetic engineering; DNA or RNA concerning genetic engineering, vectors, e.g. plasmids, or their isolation, preparation or purification; Use of hosts therefor
09
Recombinant DNA-technology
11
DNA or RNA fragments; Modified forms thereof
52
Genes encoding for enzymes or proenzymes
55
Hydrolases (3)
C CHEMISTRY; METALLURGY
12
BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
N
MICRO-ORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICRO-ORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA
15
Mutation or genetic engineering; DNA or RNA concerning genetic engineering, vectors, e.g. plasmids, or their isolation, preparation or purification; Use of hosts therefor
09
Recombinant DNA-technology
11
DNA or RNA fragments; Modified forms thereof
31
Genes encoding microbial proteins, e.g. enterotoxins
C CHEMISTRY; METALLURGY
12
BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
N
MICRO-ORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICRO-ORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA
15
Mutation or genetic engineering; DNA or RNA concerning genetic engineering, vectors, e.g. plasmids, or their isolation, preparation or purification; Use of hosts therefor
09
Recombinant DNA-technology
11
DNA or RNA fragments; Modified forms thereof
29
Genes encoding plant proteins, e.g. thaumatin
C CHEMISTRY; METALLURGY
12
BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
N
MICRO-ORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICRO-ORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA
15
Mutation or genetic engineering; DNA or RNA concerning genetic engineering, vectors, e.g. plasmids, or their isolation, preparation or purification; Use of hosts therefor
09
Recombinant DNA-technology
10
Processes for the isolation, preparation or purification of DNA or RNA
C CHEMISTRY; METALLURGY
12
BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
N
MICRO-ORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICRO-ORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA
15
Mutation or genetic engineering; DNA or RNA concerning genetic engineering, vectors, e.g. plasmids, or their isolation, preparation or purification; Use of hosts therefor
09
Recombinant DNA-technology
63
Introduction of foreign genetic material using vectors; Vectors; Use of hosts therefor; Regulation of expression
79
Vectors or expression systems specially adapted for eukaryotic hosts
82
for plant cells
Applicants: PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC.
Inventors: ALBERTSEN, Marc, C.
FOX, Timothy, W.
HERSHEY, Howard, P.
HUFFMAN, Gary, A.
TRlMNELL, Mary
WU, Yongzhong
Agents: INVESTIP
Priority Data: 11/166,609 24.06.2005 US
Title: (VN) Phương pháp duy trì tình trạng đồng hợp tử lặn ở cây bất thụ đực
Abstract:
(VN) Sáng chế đề xuất các trình tự nucleotit gián tiếp cho tính hữu thụ đực ở thực vật, trong đó phân tử ADN và các trình tự axit amin đ&w;ợc bộc lộ. Các trình tự gen khởi đầu và các vùng cơ bản chính của chúng cũng đ&w;ợc xác định. Các trình tự nucleotit này là hữu dụng trong việc làm trung gian cho tính hữu thụ đực ở thực vật. Theo một ph&w;ơng pháp, tình trạng đồng hợp tử lặn của alen gây tính bất thụ đực đ&w;ợc duy trì sau khi lại chéo với cây thứ hai, trong đó cây thứ hai này chứa cấu trúc chuyển gen khôi phục có trình tự nucleotit mà nó đảo ng&w;ợc lại trạng thái đồng hợp tử. Trình tự khôi phục đ&w;ợc nối với trình tự bán hợp tử mã hoá sản phẩm ức chế quá trình tạo hoặc chức năng của các giao tử đực. Cây duy trì chỉ tạo ra các giao tử đực sống mà chúng không chứa cấu trúc chuyển gen khôi phục. Cũng có thể gia tăng cây duy trì bằng cách tự thụ phấn, và chọn lọc hạt hoặc các cây chứa cấu trúc này.
Also published as:
MXMX/a/2008/000035EP2278019EP1899469EP2295585BRPI0613133-6JP2008543341
CN101248183CA2613336AU2006262185VN25200ID048.4254IN10081/DELNP/2007
WO/2007/002267