Processing

Please wait...

Settings

Settings

Goto Application

1. VN22626 - Cơ cấu đỡ tấm chắn phía trước của khối bên trong của máy điều hòa không khí

Office
Viet Nam
Application Number 1201000206
Application Date 24.07.2008
Publication Number 22626
Publication Date 26.04.2010
Publication Kind A
IPC
F16B 7/00
FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
16ENGINEERING ELEMENTS OR UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
BDEVICES FOR FASTENING OR SECURING CONSTRUCTIONAL ELEMENTS OR MACHINE PARTS TOGETHER, e.g. NAILS, BOLTS, CIRCLIPS, CLAMPS, CLIPS OR WEDGES; JOINTS OR JOINTING
7Connections of rods or tubes, e.g. of non-circular section, mutually, including resilient connections
F24F 1/00
FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
24HEATING; RANGES; VENTILATING
FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
1Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
F24F 13/00
FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
24HEATING; RANGES; VENTILATING
FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
13Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
Applicants GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI
Inventors MA, Yuhong
ZHANG, Hui
HUANG, Hui
GU, Tangtang
YAO, Hang
Li, Depeng
HUANG, Changduo
Agents AGELESS CO.,LTD.
Title
(VN) Cơ cấu đỡ tấm chắn phía trước của khối bên trong của máy điều hòa không khí
Abstract
(VN)
Sáng chế đề cập đến cơ cấu đỡ tấm chắn phía tr&w;ớc của khối bên trong của máy điều hòa không khí bao gồm thanh đỡ trên và thanh đỡ d&w;ới. Tấm chắn phía tr&w;ớc đ&w;ợc lắp có thể quay đ&w;ợc vào giá đỡ tấm chắn nhờ bản lề. Thanh đỡ trên và thanh đỡ d&w;ới đ&w;ợc lắp có thể quay đ&w;ợc nhờ bộ phận bản lề. Bộ phận khóa và giới hạn đ&w;ợc bố trí tại vi trí mà tại đó thanh đỡ trên và thanh đỡ d&w;ới đ&w;ợc lắp với nhau. Bộ phận khóa và giời hạn bao gồm tấm chặn và tấm mỏng đàn hồi trên thanh đỡ trên và phần lồi và các mật bên trên thanh đỡ d&w;ới. Khi tấm chắn phía tr&w;ớc đ&w;ợc đóng lại, thanh đỡ trên vả thanh đỡ d&w;ớỉ đ&w;ợc gập lại và đ&w;ợc che vào trong khối bên trong; và khi tấm chắn phía tr&w;ớc đ&w;ợc mở, thanh đỡ trên và thanh đỡ d&w;ới đ&w;ợc mở ra thành đ&w;ờng thẳng, và tự động khóa lại thông qua bộ phận khóa và giới hạn sau khi đ&w;ợc mở, sao cho tấm chắn phía tr&w;ớc có thể đ&w;ợc giữ tại vi trí mở, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sửa chữa và bảo d&w;ỡng máy điều hòa không khí. Đồng thời, góc mở của tấm chắn phía tr&w;ớc đ&w;ợc giới hạn, sao cho việc sai hỏng tấm chắn phía tr&w;ớc, giá đỡ tấm chắn và các bộ phận khác do v&w;ọt quá góc mở của tấm chắn phía tr&w;ớc không xảy ra.