PATENTSCOPE will be unavailable a few hours for maintenance reason on Tuesday 19.11.2019 at 4:00 PM CET
Search International and National Patent Collections
Some content of this application is unavailable at the moment.
If this situation persists, please contact us atFeedback&Contact
1. (VN37788) Van quay

Office : Viet Nam
Application Number: 1201304007 Application Date: 29.05.2012
Publication Number: 37788 Publication Date: 26.05.2014
Publication Kind : A
Prior PCT appl.: Application Number:PCTUS2012039819 ; Publication Number: Click to see the data
IPC:
B65G 47//7
B65G 11//0
[IPC code unknown for B65G 47/07]
B PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
65
CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
G
TRANSPORT OR STORAGE DEVICES, e.g. CONVEYORS FOR LOADING OR TIPPING, SHOP CONVEYOR SYSTEMS OR PNEUMATIC TUBE CONVEYORS
11
Chutes
Applicants: GALA INDUSTRIES, INC.
Inventors: PATTON, Damon, M.
BARR, Jason
BENOIT, George, N.
MARTIN, Wayne, J.
Agents: TGVN
Priority Data: 61/491,226 29.05.2011 US
Title: (VN) Van quay
Abstract:
(VN) Sáng chế đề cập đến van và ph&w;ơng pháp điều khiển sự phân phối vật liệu đến nhiều vị trí. Van và ph&w;ơng pháp phân phối vật liệu theo sáng chế thích hợp để sử dụng trong các ứng dụng cần phân phối vật liệu, ví dụ, nh&w;ng không bị giới hạn ở, vật liệu lỏng không chứa khí (nh&w; chất lỏng thô, dung dịch, bùn, keo, huyền phù, và vật liệu t&w;ơng tự) và vật liệu dạng rắn có độ dính, hàm l&w;ợng ẩm, và các đặc tính t&w;ơng tự. Van và ph&w;ơng pháp điều khiển sự phân phối vật liệu theo sáng chế có thể đ&w;ợc vận hành mà không phải dừng dòng chảy của vật liệu qua đó để thay đổi vị trí của van từ một cửa ra này đến cửa ra khác. Hơn nữa, van theo sáng chế có rất ít các điềm mà vật liệu có thể bị kẹt và/hoặc tắc.
Also published as:
EP2714553JP2014515344SG195221KR1020140049521JP2015147685KR1020160007673
CN103596860JP2016188145ID2015/04576TH135347WO/2012/166704