Processing

Please wait...

PATENTSCOPE will be unavailable a few hours for maintenance reason on Saturday 31.10.2020 at 7:00 AM CET
Settings

Settings

Goto Application

1. VN36067 - Phương pháp dẫn đường người dùng ở hệ thống thang máy, hệ thống thang máy và phương tiện lưu trữ đọc được bằng máy tính

Office Viet Nam
Application Number 1201301754
Application Date 22.03.2012
Publication Number 36067
Publication Date 25.12.2013
Publication Kind A
IPC
B66B 1/46
BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
66HOISTING; LIFTING; HAULING
BELEVATORS; ESCALATORS OR MOVING WALKWAYS
1Control systems of elevators in general
34Details
46Adaptations of switches or switchgear
B66B 3/00
BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
66HOISTING; LIFTING; HAULING
BELEVATORS; ESCALATORS OR MOVING WALKWAYS
3Applications of devices for indicating or signalling operating conditions  of elevators
Applicants INVENTIO AG
Inventors FRIEDLI, Paul
KAPPELER, Markus
Agents PHAM & ASSOCIATES
Priority Data 11160164.7 29.03.2011 EP
Title
(VN) Phương pháp dẫn đường người dùng ở hệ thống thang máy, hệ thống thang máy và phương tiện lưu trữ đọc được bằng máy tính
Abstract
(VN)
Sáng chế đề cập đến ph&w;ơng pháp dẫn đ&w;ờng ng&w;ời dùng mà theo đó ng&w;ời dùng (120) có thể nhận đ&w;ợc thông tin dẫn đ&w;ờng (ví dụ h&w;ớng đi) thông qua thiết bị điện tử cầm tay (140). Ng&w;ời dùng (120) có thể đọc nhãn có chứa thông tin (230) bằng thiết bị điện tử (140) để nhập thông tin vị trí vào thiết bị (140). Sau đó, với thiết bị điện tử (140), ng&w;ời dùng (120) có thể chọn một hoặc nhiều điểm đến. Sau đó, thiết bị (140) sẽ cung cấp các h&w;ớng đi đến một hoặc nhiều điểm đến cho ng&w;ời dùng (120).

Other related publications