Processing

Please wait...

Settings

Settings

Goto Application

1. VN34914 - Thiết bị xử lý sơ bộ lên men metan

Office Viet Nam
Application Number 1201301596
Application Date 11.11.2011
Publication Number 34914
Publication Date 26.08.2013
Publication Kind A
IPC
B09B 3/00
BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
09DISPOSAL OF SOLID WASTE; RECLAMATION OF CONTAMINATED SOIL
BDISPOSAL OF SOLID WASTE
3Destroying solid waste or transforming solid waste into something useful or harmless
B09B 5/00
BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
09DISPOSAL OF SOLID WASTE; RECLAMATION OF CONTAMINATED SOIL
BDISPOSAL OF SOLID WASTE
5Operations not covered by a single other subclass or by a single other group in this subclass
C02F 11/04
CCHEMISTRY; METALLURGY
02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
11Treatment of sludge; Devices therefor
02Biological treatment
04Anaerobic treatment; Production of methane by such processes
C02F 11/00
CCHEMISTRY; METALLURGY
02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
11Treatment of sludge; Devices therefor
Applicants MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES ENVIRONMENTAL & CHEMICAL ENGINEERING CO., LTD.
Inventors CHO Katsumi
MIZUTANI Hiroshi
MATSUDA Tomonori
SUGANO Minoru
Agents VISION & ASSOCIATES CO.LTD.
Priority Data 2010261713 24.11.2010 JP
Title
(VN) Thiết bị xử lý sơ bộ lên men metan
Abstract
(VN)
Thiết bị xử lý sơ bộ lên men metan đ&w;ợc đề xuất có thể loại bỏ chất thải không thích hợp cho lên men kích th&w;ớc nhỏ, mà nó đ&w;ợc làm nhỏ nhờ xử lý hoà tan và đ&w;ợc đẩy qua l&w;ới, khỏi chất lỏng đ&w;ợc hòa tan. Thiết bị xử lý sơ bộ lên men metan (A) bao gồm thùng hòa tan (4) trong đó xử lý hoà tan đ&w;ợc thực hiện đối với chất thải hữu cơ (S3); l&w;ới (5) là thiết bị phân tách rắn-lỏng thứ nhất để loại bỏ chất thải không thích hợp cho lên men nằm trong chất lỏng đ&w;ợc hòa tan (S4) thu d&w;ợc nhờ thực hiện xử lý hoà tan trong thùng hòa tan (4) đối với chất thải hữu cơ (S3), nhờ làm cho chất lỏng đ&w;ợc hòa tan (S4) đi xuyên qua đó; và thiết bị phân tách rắn-lỏng thứ hai (7) có hyđroxyclon ( 1 O) để thu chất lỏng đ&w;ợc hòa tan (S6) đ&w;ợc đẩy qua l&w;ới (5) và tách chất thải không thích hợp cho lên men nằm trong chất lỏng đ&w;ợc hòa tan (S6) khỏi chất lỏng đ&w;ợc hòa tan (S6) nhờ làm cho lực ly tâm tác động lên chất lỏng đ&w;ợc hòa tan (S6), và thiết bị thu (11, 13) để thu chất thải không thích hợp cho lên men đ&w;ợc tách bằng hyđroxyclon (10) và tách n&w;ớc chất thải không thích hợp.

Other related publications