Processing

Please wait...

Settings

Settings

Goto Application

1. VN39881 - Mũi giày và giày được gắn mũi giày

Office Viet Nam
Application Number 1201301526
Application Date 06.07.2011
Publication Number 39881
Publication Date 25.11.2014
Publication Kind A
IPC
A43B 7/32
AHUMAN NECESSITIES
43FOOTWEAR
BCHARACTERISTIC FEATURES OF FOOTWEAR; PARTS OF FOOTWEAR
7Footwear with health or hygienic arrangements
32Footwear with shock-absorbing means
A43B 23/08
AHUMAN NECESSITIES
43FOOTWEAR
BCHARACTERISTIC FEATURES OF FOOTWEAR; PARTS OF FOOTWEAR
23Uppers; Boot legs; Stiffeners; Other single parts of footwear
08Heel stiffeners; Toe stiffeners
Applicants MIDORI ANZEN CO., LTD.
Inventors SAKURAI, Yoshinori
Agents TGVN
Priority Data 2010-248883 05.11.2010 JP
Title
(VN) Mũi giày và giày được gắn mũi giày
Abstract
(VN)
Sáng chế đề cập đến mũi giày và giày có mũi giày đ&w;ợc gắn mà không làm ảnh h&w;ởng đến sự chuyển động của bàn chân nh&w; đi bộ trong khi vẫn bảo vệ ngón chân chống lại sự va chạm từ phía bên bởi đối t&w;ợng nh&w; bánh xe của xe đẩy tay. Mũi giày để che ngón chân trong trạng thái đ&w;ợc gắn với mũi giày bao gồm thân vỏ dạng cốc đ&w;ợc tạo thành bằng cách nối thành cuối phía tr&w;ớc, thành phía hai bên và thành mặt trên với mặt cong nhẹ, và thành bên mở rộng đ&w;ợc bố trí ít nhất thành bên khi mở rộng về phía sau gờ cuối phía sau của thành bên. Giày có mũi giày đ&w;ợc gắn có thể bảo vệ toàn bộ ngón chân ngay cả khi va chạm đ&w;ợc tác dụng từ h&w;ớng mặt ngoài (tức là, ngón chân út) của ngón chân mà sự bảo vệ không đầy đủ bằng giày đ&w;ợc gắn mũi giày thông th&w;ờng.

Other related publications