Processing

Please wait...

Settings

Settings

Goto Application

1. VN37604 - Phương pháp và thiết bị để điều chế liên tục dung dịch nước muối

Office
Viet Nam
Application Number 1201400336
Application Date 05.06.2012
Publication Number 37604
Publication Date 25.04.2014
Publication Kind A
IPC
B01J 8/00
BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
8Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes
C07C 55/14
CCHEMISTRY; METALLURGY
07ORGANIC CHEMISTRY
CACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
55Saturated compounds having more than one carboxyl group bound to acyclic carbon atoms
02Dicarboxylic acids
14Adipic acid
C07C 55/02
CCHEMISTRY; METALLURGY
07ORGANIC CHEMISTRY
CACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
55Saturated compounds having more than one carboxyl group bound to acyclic carbon atoms
02Dicarboxylic acids
C07C 51/4
Applicants UHDE INVENTA-FISCHER GMBH
Inventors SIEBECKE, Ekkehard
BAR, Mirko
RAUE, Eberhard
Agents INVENCO
Priority Data 11005653 11.07.2011 EP
Title
(VN) Phương pháp và thiết bị để điều chế liên tục dung dịch nước muối
Abstract
(VN)
Sáng chế đề cập đến ph&w;ơng pháp điều chế liên tục dung dịch muối, cụ thể là điều chế hexametylendiamin adipat và thiết bị để thực hiện ph&w;ơng pháp này. Sáng chế đề xuất việc chuyển hóa ở b&w;ớc thứ nhất l&w;ợng d&w;ới mức tỷ l&w;ợng của alkan diamin với axit alkan dicarboxylic trong n&w;ớc và, trong b&w;ớc thứ hai tiếp theo, tiến hành bổ sung alkan diamin, điều chỉnh tỷ lệ tỷ l&w;ợng qua số đo độ pH ở nhiệt độ không đổi.