PATENTSCOPE will be unavailable a few hours for maintenance reason on Tuesday 19.11.2019 at 4:00 PM CET
Search International and National Patent Collections
Some content of this application is unavailable at the moment.
If this situation persists, please contact us atFeedback&Contact
1. (VN37498) Phương pháp giải mã viđeo và phương pháp mã hóa viđeo để bù chuyển động

Office : Viet Nam
Application Number: 1201304010 Application Date: 22.06.2012
Publication Number: 37498 Publication Date: 25.04.2014
Publication Kind : A
Prior PCT appl.: Application Number:PCTUS2012043674 ; Publication Number: Click to see the data
Applicants:
Inventors:
Priority Data:
Title: (VN) Phương pháp giải mã viđeo và phương pháp mã hóa viđeo để bù chuyển động
Abstract:
(VN) Sáng chế đề cập đến việc bù chuyển động đ&w;ợc thực hiện d&w;ới dự đoán liên khung. Việc nội suy mẫu phân số đ&w;ợc áp dụng trên các mẫu đ&w;ợc lấy để tạo ra các mẫu phân số. Việc nội suy mẫu phân số bao gồm nhiều thao tác lọc, và tất cả các kết quả lọc từ các thao tác lọc đ&w;ợc chặt xuống đến độ sâu bit định tr&w;ớc không phụ thuộc vào độ sâu bit của các mẫu đ&w;ợc l&w;u trữ trong ảnh tham chiếu bộ nhớ.
Also published as:
CA2839704CN103650490EP2724540US20140119442JP2014520488JP2014222941
MX2013014726KR1020140026557RU0002559839RU2015113433CA2904551CN104967851
JP2016015761RU0002584546CN106162187BR112013032716AU2016256712AU2012272779
JP2017098984CN106878734KR1020160079931KR1020160082268KR1020170070262ID2016/00709
PH1/2013/502314TH141734CN107105263RU2016113727RU0002634703EP2916549
IN9255/CHENP/2013CA2997877MX352293KR1020180049218JP2018082459AU2018204503
AU2018204505RU0002664389WO/2012/177961