Processing

Please wait...

PATENTSCOPE will be unavailable a few hours for maintenance reason on Saturday 31.10.2020 at 7:00 AM CET
Settings

Settings

Goto Application

1. VN15433 - Latec polyme thích hợp để chế tạo vật được đúc bằng cách nhúng

Office Viet Nam
Application Number 1200700759
Application Date 02.09.2005
Publication Number 15433
Publication Date 25.09.2007
Publication Kind A
IPC
A41D 19/00
AHUMAN NECESSITIES
41WEARING APPAREL
DOUTERWEAR; PROTECTIVE GARMENTS; ACCESSORIES
19Gloves
A47L 13/18
AHUMAN NECESSITIES
47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
LDOMESTIC WASHING OR CLEANING; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
13Implements for cleaning floors, carpets, furniture, walls, or wall coverings
10Scrubbing; Scouring; Cleaning; Polishing
16Cloths; Pads; Sponges
18Gloves; Glove-like cloths
A61B 19/04
AHUMAN NECESSITIES
61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
19Instruments, implements or accessories for surgery or diagnosis not covered by any of the groups A61B1/-A61B18/149
04Operating gloves; Finger-stalls for operating; Devices for treating them, e.g. cleaning or powdering
B29C 41/14
BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
41Shaping by coating a mould, core or other substrate, i.e. by depositing material and stripping-off the shaped article; Apparatus therefor
02for making articles of definite length, i.e. discrete articles
14Dipping a core
B29D 31/00
BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
DPRODUCING PARTICULAR ARTICLES FROM PLASTICS OR FROM SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE
31Producing other particular articles
C08F 2/26
CCHEMISTRY; METALLURGY
08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
FMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED BY REACTIONS ONLY INVOLVING CARBON-TO-CARBON UNSATURATED BONDS
2Processes of polymerisation
12Polymerisation in non-solvents
16Aqueous medium
22Emulsion polymerisation
24with the aid of emulsifying agents
26anionic
Applicants POLYMERLATEX GMBH
Inventors BUTZ, Soren
ERB, Volker
SIEPEN, Katja
VOGT, Hans-Gunter
Agents INVENCO
Priority Data 04021435 09.09.2004 EP
Title
(VN) Latec polyme thích hợp để chế tạo vật được đúc bằng cách nhúng
Abstract
(VN)
Sáng chế đề cập đến latec polyme đ&w;ợc chế tạo bằng quy trình polyme hoá nhũ t&w;ơng chứa tự do bao gồm các hạt polyme chứa các đơn vị cấu trúc đ&w;ợc dẫn xuất từ ít nhất một hợp phần đien kết hợp, nhờ đó các hạt polyme này bao gồm ít nhất một đoạn pha cứng có nhiệt độ chuyển hoá thuỷ tinh (Tg) ít nhất là 50oC và ít nhất một đoạn pha mềm có nhiệt độ chuyển hoá thuỷ tinh (Tg) cao nhất là 10oC, tổng l&w;ợng của các đoạn pha cứng là nằm trong khoảng từ 2 đến 40% trọng l&w;ợng và tổng l&w;ợng của các đoạn pha mềm là nằm trong khoảng từ 60 đến 98% trọng l&w;ợng tính theo tổng trọng l&w;ợng của các hạt polyme, nhờ đó Tg đ&w;ợc đo bằng DSC theo ASTM D3418-03 và latec polyme này có độ ổn định của chất điện phân đ&w;ợc xác định là nồng độ kết tụ tới hạn nhỏ hơn 30 mmol/1 CaCl2 (đ&w;ợc xác định đối với tổng l&w;ợng chất rắn của latec là 0,1% ở độ pH bằng 10), latec này đặc biệt thích hợp để chế tạo vật đ&w;ợc đúc bằng cách nhúng. Hơn nữa, sáng chế còn đề cập đến quy trình chế tạo latec polyme này, đến việc sử dụng latec polyme này để chế tạo vật đ&w;ợc đúc bằng cách nhúng, đến thành phần của latec polyme hỗn hợp mà latec polyme hỗn hợp này thích hợp để chế tạo vật đ&w;ợc đúc bằng cách nhúng, đến ph&w;ơng pháp chế tạo các vật đ&w;ợc đúc bằng cách nhúng bằng latec cũng nh&w; vật phẩm latec thu đ&w;ợc nhờ quy trình này.