Processing

Please wait...

Settings

Settings

1. VN0343 - Hệ thống và phương pháp liên lạc viễn thông

Office Viet Nam
Application Number 1199700161
Application Date 28.02.1997
Publication Number 0343
Publication Date 25.06.1998
Publication Kind A
IPC
H ELECTRICITY
04
ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
N
PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
7
Television systems
16
Analogue secrecy systems; Analogue subscription systems
173
with two-way working, e.g. subscriber sending a programme selection signal
H04N 7/173
Applicants SONY EUROPA B.V.
Inventors Barraud, Claude, George
Agents Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI
Priority Data 9401262 01.08.1994 NL
Title
(VN) Hệ thống và phương pháp liên lạc viễn thông
Abstract
(VN)
Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp cho viễn thông, cụ thể là viễn thông tương tác, hệ thống này chủ yếu bao gồm ít nhất một môi trường vật lý; thiết bị của người sử dụng có thể kết nối với môi trường vật lý đó : thiết bị dịch vụ có thể nối thông với môi trường vật lý để truyền thông với thiết bị của người sử dụng; và các phương tiện nối để kết nối thông thiết bị của người sử dụng với môi trường vật lý như mong muốn, do đó phương tiện nối bao gồm phương tiện để điều khiển thiết bị của người sử dụng dựa trên thông tin từ thiết bị dịch vụ và để điều khiển thiết bị dịch vụ này dựa trên thông tin từ thiết bị của người sử dụng; và phương tiện để tạo ra và thực hiện sự truyền thông với thiết bị dịch vụ và với thiết bị của người sử dụng. Do những đặc tính khác biệt đã đề cập ở trên của hệ thống theo như sáng chế, việc điều chỉnh được thực hiện theo 2 mức, đó là điều chỉnh từ Set-Top Unit tới môi trường vật lý bằng bộ chuyển đổi môi trường vật lý và điều chỉnh việc truyền thông giữa Set-Top Unit này và thiết bị dịch vụ bằng các chương trình cung cấp từ thiết bị dịch vụ này. (Fig.1)