Processing

Please wait...

Settings

Settings

Goto Application

1. CZ286177 - Travelling scaffold

Note: Text based on automatic Optical Character Recognition processes. Please use the PDF version for legal matters

[ CS ]

Pojízdné stavební lešení Oblast techniky

Vynález se týká pojízdného stavebního lešení, které je vytvořeno z prefabrikovaných stavebních dílů a je tvořeno systémem vertikálních rámů. Každý rám sestává z vertikálních sloupů, jenž jsou vzájemně spojeny příčlemi. Protilehlé rámy jsou vzájemně propojeny horizontálními, obdélníkovými pracovními plošinami, které jsou upevněny na příčlích, a které jsou opatřeny prostupem a ohraničeny podélnými a/nebo příčnými obrubami. K rámům jsou připevněny diagonálně podélné a/nebo příčné výztuhy pro zavětrování a ke sloupům jsou připevněna madla zábradlí. Na spodním konci rámů jsou upevněny příčné nosníky, na jejichž vnějším konci jsou posuvně uloženy rozšiřovací nosníky s pojezdovými kolečky. Podélná osa rozšiřovacích nosníků je paralelní nebo souosá s podélnou osou příčného nosníku.

Dosavadní stav techniky

Známá obdobná stavební lešení jsou často velmi vysoká a musí mít proto při postavení dostatečnou stabilitu. Půdorys stavebního lešení je dán půdorysnými rozměry pracovní plošiny a nesmí přesáhnout přes technologicky nutný a pro transport přípustný rozměr. V běžné praxi a na základě příslušných předpisů se stabilita stavebního lešení zvětšuje tím, že se používají příčné, rozšiřovací nosníky, které se při stavbě stavebního lešení roztahují z transportní polohy, aby se zvětšila plocha k postavení. Na těchto rozšiřovacích nosnících jsou umístěna pojezdová kolečka, která mohou být posunována ve směru kolmém k posuvu, který je dán rozšiřovacími nosníky, aniž by se musely použít přídavné prodlužovací nosníky, čímž by se celkové uspořádání značně komplikovalo. Nicméně je však rozšíření plochy k postavení stavebního lešení rovněž v tomto podélném směru vlastně žádoucí.

Podstata vynálezu

Uvedené nedostatky do značné míry odstraňuje pojízdné stavební lešení, které je vytvořeno z prefabrikovaných stavebních dílů a je tvořeno systémem vertikálních rámů, přičemž každý rám sestává z vertikálních sloupů, jenž jsou vzájemně spojeny příčlemi a protilehlé rámy jsou vzájemně propojeny horizontálními, obdélníkovými pracovními plošinami, které jsou upevněny na příčlích, a které jsou opatřeny prostupem a ohraničeny podélnými a/nebo příčnými obrubami, přičemž k rámům jsou připevněny diagonálně podélné a/nebo příčné výztuhy pro zavětrování a ke sloupům jsou připevněna madla zábradlí, přičemž na spodním konci rámů jsou upevněny příčné nosníky, na jejichž vnějším konci jsou posuvně uloženy rozšiřovací nosníky s pojezdovými kolečky, přičemž podélná osa rozšiřovacích nosníků je paralelní nebo souosá spodélnou osou příčného nosníku, jehož podstata spočívá vtom, že příčný nosník sestává z první části a druhé části, které jsou symetrické vzhledem k podélné ose pracovní plošiny, a které svírají vzájemně tupý úhel a jsou orientovány směrem dovnitř pod pracovní plošinu. V každé části je v její podélné ose posuvně uložen rozšiřovací nosník.

Podle výhodného provedení jsou části vzájemně spojeny.

Podle dalšího výhodného provedení jsou části vzájemně spojeny alespoň jednou další, přednostně s příčlemi paralelní, dílčí částí příčného nosníku.

Podle dalšího výhodného provedení jsou části spolu sešroubovatelné.

Podle dalšího výhodného provedení jsou části spolu sešroubovatelné pomocí alespoň jedné styčnice.

Podle dalšího výhodného provedení jsou části spolu svařené.

Podle dalšího výhodného provedení jsou části a rozšiřovací nosníky vytvořeny z dutých profilů, jejichž průřez má tvar obdélníku.

Podle dalšího výhodného provedení jsou na vnějším konci rozšiřovacích nosníků upevněny vertikální trubkové díly pro uložení pojezdového kolečka.

Výhodou navrženého řešení je vytvoření pojízdného stavebního lešení pomocí jednoduchých prostředků tak, že se plocha pojízdného stavebního lešení při postavení, v porovnání sjeho plochou při transportu, může rozšířit ve dvou vzájemně kolmých, horizontálních směrech, aniž by to vyžadovalo značné náklady.

Další výhodou je to, že se nemusí vytvářet zvláštní prodlužovací systém orientovaný příčně kjiž existujícímu rozšiřovacímu systému a přesto se dosáhne požadovaného výsledku, stanoveného pro taková stavební lešení v dostatečném rozsahu. Podle toho jak jsou části odkloněné, je ve větším nebo menším rozsahu zvětšitelná plocha při postavení a také stabilita v jednom nebo druhém směru. Toto uspořádání přitom není závislé na zbývajícím provedení použitých stavebních prvků a je ve stejné míře vhodné i pro zcela rozdílné systémy.

Přehled obrázků na výkresech

Vynález bude blíže osvětlen pomocí výkres, na kterém je znázorněno pojízdné stavební lešení v axonometrickém pohledu.

Příklady provedení vynálezu

Pojízdné stavební lešení je vytvořeno z prefabrikovaných stavebních dílů a je tvořeno systémem vertikálních rámů 1. Každý rám l sestává ze dvou rovnoběžných, vertikálních sloupů H, které jsou vzájemně spojeny horizontálními příčlemi 12. Rámy i jsou vzájemně propojeny horizontální, obdélníkovou pracovní plošinou 2, která dosedá svými konci na příčle 12 příslušného rámu L Pracovní plošina 2 je na příčlích 12 blokována vhodným způsobem a je opatřena prostupem, který může být uzavíratelný pomocí klapky. Při malém rozestupu rámů l lze prolézt prostupem a příčle 12 protějších rámů 1 lze použít jako příčle 12 žebříku, čímž se nemusí používat zvláštní schody. Mezi protějšími rámy l jsou v diagonálním směru umístěny podélné výztuhy 13. Každá podélná výztuha 13 je svými konci upevněna na příčlích 12 příslušného rámu 1. Podélné výztuhy 13 slouží pro podélné zavětrování a vyztužení pojízdného stavebního lešení. Mohou se použít i příčné výztuhy pro příčné zavětrování pojízdného stavebního lešení, ale vzhledem k hustému rozmístění příčlí 12 v rámu 1 není jejich použití nutné.

Na spodním konci každého rámu 1 je připevněn příčný nosník 16, který sestává z první části 16a a druhé části 16b. které jsou symetrické vzhledem k podélné ose pracovní plošiny 2. Vnější konec každé části 16a, 16b je připevněn k jednomu sloupu J_l. Přivrácené konce obou částí 16a, 16b jsou vzájemně spojeny. Části 16a, 16b jsou vzájemně spojeny alespoň jednou další, přednostně s příčlemi 12 paralelní, dílčí částí příčného nosníku 16. Části 16a. 16b mohou být spolu sešroubované pomocí alespoň jedné styčnice tvaru písmene V prostřednictvím šroubového spoje S. Části j6a, 16b mohou být i svařeny. Nezávisle na jednotlivých provedeních je v každém případě nutné dbát na to, aby byla místa spojení částí 16a. 16b provedena bezpečně. Části 16a, 16b svírají mezi sebou v horizontální rovině tupý úhel, takže šroubový spoj S se nachází pod pracovní plošinou 2 a části 16a. 16b jsou tedy orientovány šikmo dovnitř do stavebního lešení. V každé části 16a, 16b je posuvně uložen rozšiřovací nosník 15, jehož podélný posuv lze vhodným způsobem aretovat. Podélná osa rozšiřovacího nosníku 15 je paralelní nebo souosá s podélnou osou příslušné části 16a, 16b. Rozšiřovací nosník J_5 a části 16a. 16b jsou vytvořeny z dutých profilů, jejichž průřez má tvar na výšku postaveného obdélníku. Takové profily lze například kvalitně a levně vyrobit protlačovacím lisováním, přičemž obdélníkový průřez je vhodný pro připojení, neboť se ušetří pojistka proti otáčení kolem jeho podélné osy. Šikmou orientací částí J6a, 16b se rozšiřovací nosníky 15 vysunují z částí 16a, 16b šikmo směrem ven a tím rozšiřují plochu postavení stavebního lešení do délky i šířky. Na vnější konci každého rozšiřovacího nosníku 15 je upevněn vertikální trubkový díl 14, v němž je upevněn podpěrný prvek, například opěrná noha nebo pojezdové kolečko 3, které je k trubkovému dílu 14 upevněno pomocí ložiska. Pojezdová kolečka 3 tak umožňují pojezd stavebního lešení v podélném směru T. Trubkový díl 14 může být i výškově přestavitelný.

Nad pracovní plošinou 2 mohou být na sloupech H upevněna madla tvořící zábradlí nebo v oblasti nohou pracovníka může být pracovní plošina 2 ohraničena podélnými a příčnými obrubami. Madla ani obruby nejsou pro jednoduchost na obrázku znázorněny.

Podle potřeby může být i několik rámů 1 umístěno nad sebou tak, že do horního konce každého sloupu 1 se upevní zásuvný čep, na nějž se nasune spodní konec sloupu H nacházejícího se nad ním. Sloupy H. jsou tvořeny například trubkami s kruhovým průřezem.