Processing

Please wait...

Settings

Settings

Goto Application

1. CZ1996-2226 - Způsob generace energie a generátor prostřednictvím neharmonicky stimulované fúze

Note: Text based on automatic Optical Character Recognition processes. Please use the PDF version for legal matters

[ CS ]
NÁROKY NA OCHRANU

1. Způsob generace energie prostřednictvím r.eharmonicky stimulované fúze izotopů vodíku adsorbovaného na kovovém jádře, vyznačující se tím, že obsahuje:

- krok sycení kovového jádra množstvím izotopů vodíku H a D, které jsou adsorbovány v krystalové mříži jádra;

- ohřívací krok, ve kterém se jádro nasycené izotopy vodíku ohřívá, aby dosáhlo teploty vyšší, než je prahová teplota odpovídající teplotě Debyeovy konstanty materiálu tvořícího j ádro;

- startovací krok jádra v, němž se vytváří vibrační napětí s dobou náběhu menší než 0,1 s, které aktivuje jadernou fúzi izotopů vodíku.

- stacionární krok, během něhož se vyměňuje teplo produkované H+D reakcí jaderné fúze, která vzniká v jádře z důvodu stálého udržování koherentního multimodálního systému stacionárních oscilací.

2. Způsob podle nároku 1, ve kterém během ohřívacího kroku musí být prahová teplota odpovídající Debyeově konstantě překročena nejméně o AT mezi několika stupni a několika desítkami stupňů, podle materiálu z nějž je aktivní jádro vytvořeno.

3. Způsob podle nároku 1, ve kterém během sytícího, zahřívacího, startovacího a stacionárního kroku se aplikuje na jádro magnetické pole mající indukci větší než 0,1 T.

4. Způsob podle nároku 1, ve kterém během sytícího kroku adsorbované izotopy vodíku do jádra mají poměr D izotopů k K izotopům větším než 1/80 000.

5. Způsob podle nároku 1, ve kterém během sytícího kroku izotopy vodíku adsorbované na jádro mají poměr D izotopů k H izotopům mezi 1/10 000 a 1/1 000.

6. Způsob podle nároku 1, ve kterém během sytícího kroku izotopy vodíku adsorbované na jádro izotopy vodíku mají poměr izotopů D k izotopům H okolo 1/6 000 (přírodní vodík).

7. Způsob podle nároku 1, ve kterém na konci sytícího kroku nahuštění K a D atomů adsorbovaných na kovu převyšuje poměr počtu izotopů vodíku k atomům kovu 0,3.

8. Způsob podle nároku 1, ve kterém se PO stacionárním kroku provádí krok zastavení fúzní reakce zajištěný ochlazením jádra pod řečenou prahovou teplotu.

9. Způsob podle nároku 1, ve kterém po stacionárním kroku se provádí krok zastavení fúzní reakce prostřednictvím produkce dalšího vibračního napětí, které dezorganizuje multimodální systém stacionárních oscilací.

10. Způsob podle nároku 9, ve kterém krok zastavení obsahuje po předchozím vytvoření vakua zavedení polyatomárního plynu do komory obsahující aktivní jádro způsobujíce tak další vibrační napětí.

11. Způsob podle nároku 1, ve kterém se startovací krok provádí prostřednictvím tepelného napětí získaného zavedením
polyatomárniho plynu do komory obsahující jádro, a to s tlakovým spádem mezi 1 milibarem a 4 bary (102 a 4.10 5 Pa) .

12. Způsob podle nároku 10 nebo II, ve kterém pclyatomární plyn obsahuje H2, D2, HD, HT, C2H4, MH3, i>T2, 02 nebo směs dvou nebo více těchto plynů.

13. Způsob podle nároku 1, ve kterém se startovací krok provádí mechanickým impulzem v■ krůtu, tahu nebo tlaku, aplikovaným na konce aktivního jádra s dobou náběhu menší než Í0_1s.

14. Způsob podle nároku 1, ve kterém se startovací krok provádí . elektrostrikcí získanou působením impulzu elektrického proudu přivedeného do jádra.

15. Způsob podle nároku 1, ve kterém se startovací krok provádí impulsy laserového paprsku zarývajícího se do jádra.

16. Způsob podle nároku 1, ve kterém se startovací krok provádí impulsem radiové frekvence přivedeným k aktivnímu jádru a majícího frekvenci odpovídájící . rezonanční frekvenci spinů izotopů vodíku.

17. Způsob podle nároku 1, ve kterém se startovací krok provádí impulsem radiové frekvence přivedeným k aktivnímu jádru, majícím frekvenci odpovídající frekvenci plazmy volných elektronů v krystalové mříži jádra.

18. Způsob podle nároku 1, ve kterém se startovací krok provádí impulsy ultrazvukových vibrací aplikovaných na jádro, přičemž toto jádro je v rezonanční dutině.

19. Způsob podle nároku 1, ve kterém se startovací krok provádí opačným piezoelektrickým efektem vysláním pulsů střídavého napětí s frekvencí rovnou frekvenci mechanické rezonance jádra do konců jádra.

20. Způsob podle nároku 1, ve kterém se startovací krok provádí magnetostrikčním. efektem, prostřednictvím vytvoření magnetického pole podél kovového jádra se špičkovou hodnotou vyšší než intenzita magnetického nasycení a dobou náběhu nižší než 10'1 s.

21. Způsob podle nároku 1, ve kterém se sytící krok provádí elektrolytickými prostředky.

22. Způsob podle nároku 1, ve kterém se sytící krok provádí prostřednictvím ponoření jádra do plynného prostředí obsahujícího vodík.

23. Způsob podle nároku 1, ve kterém se sytící krok provádí ponořením jádra do roztoků HCl, HN03, H2S04.

24. Způsob podle nároku 1, ve kterém se sytící 'krok provádí ponořením jádra do galvanických lázní obsahujících NH3, přičemž kov tvořící jádro je uložen na podložce tvořené Cu nebo keramikou.

25. Generátor energie prostřednictvím neharmonicky stimulované fúze izotopů vodíku adsorbovaných na kovu, vyznačující se tím, že obsahuje:

- aktivní kovové jádro, na němž jsou izotopy vodíku adsorbovány;

- generátorovou komoru obsahující aktivní jádro;

- prostředky výměny tepla umístěné uvnitř nebo okolo generátorové komory, v nichž proudí teplonosná tekutina;

- prostředky pro nastartování reakce neharmonické fúze izotopů vodíku adsorbovaných na jádře.

26. Generátor podle nároku 25, ve kterém má aktivní

.jádro tvar tyče vložené do generátorové komory.

27. Generátor podle nároku 25, ve kterém prostředky pro nastartování reakce obsahují elektrickou cívku zapuštěnou v keramické matrici a obalenou kolem podpůrného pláště určujícího generátorovou komoru.

28. Generátor podle nároku 27, ve kterém generátorovou komorou prochází svazek trubek rozkládající se mezi dvěma přírubami přivařenými k u podpůrnému plášti, přičemž svazek trubek je také spojen se sběrnou komorou spojenou s prostředky pro vnější výměnu tepla a oběhovým čerpadlem teplonosné tekutiny.

29. Generátor podle nároku 27 nebo 28, ve kterém je aktivní jádro galvanicky naneseno na svazku trubek.

30. Generátor podle některého z nároků 27 až 29, ve kterém je generátorová komora spojena axiálními trubicemi, které prochází komoru na jedné straně a předkomorou na straně druhé, s nádrží plynu a pneumatickým čerpadlem vhodným k napájení generátorové komory vodíkem nebo jinými plyny vytvářejícími tepelné napětí a startující reakci.

31. Generátor podle nároku 25 a 26, ve kterém je generátorová komora obsažena v topném válci, v němž je zapuštěno elektrické vinutí, přičemž je upraven obal kolem válce,který je tvořen podpůrným pláštěm a válcovým pláštěm a umožňuje průchod teplonosné tekutiny, generátorová komora je spojena s plynovou nádrži a pneumatickým, čerpadlem, jádro je spojeno s elektrodou vhodnou k přenosu impulsu do jádra k nastartování reakce.

32. Generátor podle nároku 25, ve kterém je jádro kovová vrstva galvanicky nanesená na Cu nebo keramickém podkladu.

33. Generátor podle nároku 25, ve kterém je jádro prach obsažený v generátorové komoře.

34. Generátor podle nároku 25, ve kterém jsou prostředky pro nastartování reakce obsahují piezoelektrickou elektrodu připevněnou k u jádru.