Processing

Please wait...

Settings

Settings

Goto Application

1. FI814122 - Laite savupellin säätimen ohjaamiseksi lämmityskattiloissa.

Note: Text based on automatic Optical Character Recognition processes. Please use the PDF version for legal matters

[ FI ]
Kuvaus

T&mä kc-kirlntu koskee laitetta länm:' tyskatt 1 1c 1 d er: savupellin säätimen ohjaamiseksi paineenalai sen hydraui inesteeri avulla, jolloin savupellin säädintä ohjataan käyt tänään savuhormiin asennettua savupeltiä, kuristamaan kokonaan tai osittain savukaasujen ulospäästöjä lämmityskattilasta savuhormin hautta lämmityskattilan polttimen pysäyttämisen jälkeen.

Edellä mainitun tyyppisissä aikaisemmin tunnetuissa laitteissa saadaan savukaasupelti siirtymään savuhormin sulkevan asennon ja auki olevan asennon välillä käyttämällä hyväksi öljykattilan öljypumpusta tulevaa öljyä. Kun savukaasupelti ja öljyjohdot öljypumpusta savukaasupeltiin sijaitsevat kokonaan tai osittain öljykattilan yläpuolella, on olemassa vaikeiden räjähdysonnettomuuksien riski, jos öljyä vuotaa savukaasupellin käyttölaitteesta ja/tai siihen liittyvistä öljyjohdoista. Vuotava öljy voi nimittäin siinä tapauksessa valua kattilaan

ja syttyä.


Tämän keksinnön tarkoituksena on ennen kaikkea eliminoida tämä ongelma. Keksinnön mukaiselle laitteelle on tunnusomaista se, että käyttöaggregaattisylinterin männän toisella puo-

lella oleva ensimmäinen kammio on ensimmäisen putkijohdon kautta yhteydessä öljypumppuun öljyn vastaanottamiseksi öljypumpusta, että toinen kammio on toisen putkijohdon kautta yhteydessä savupellin säätimeen, että toinen kam-

mio ja toinen putkijohto sisältävät palamatonta väli-


ainetta, joka on tarkoitettu siirtämään öljypumpun ensimmäisessä putkijohdossa ja mäntään liittyvässä kammiossa olevan öljyn kautta synnyttämän käyttövoiman savupellin säätimeen tämän käyttämiseksi avaamaan savuhormin, ja et-

tä palautusmekanismi on sovitettu toisessa putkijohdossa ja toisessa kammiossa olevan palamattoman väliaineen kaut-

ta palauttamaan männän ja öljyä ensimmäisestä kammiosta.

Keksintöä selostetaan lähemmin seuraavassa viitaten oheisiin piirustuksiin. Piirustuksissa

kuvio 1 esittää kaaviollisesta keksinnön mukaista laitetta savupellin säätimen ohjaamiseksi ja

kuvio 2 esittää kaavi oi 1i pesti ventt iililaitetta ohjauslaitteen yhteydessä .

Kuvios.sa 1 on esitetty kaavi oli i sesti lämm : ty skar : i ■ tai lännitin 1, lumni ttinestä savupiippuun (ei esitetty; johtava savuhormi ? ja savupeltilaite 3. Savupeltilaite 3 on asennettu savupeitiin 2 kiinnitettyyn asennuslevyyn ii. Akse] 5, joka on kääntyvästi laakeroitu asennuslevyyn H, työntyy levyn läpi ja kannat.aa savupeltilevyä 6, epäkeskolevyä 7 ja vartta 3. Levy ^ peittää reiän (ei esitetty) savuhormissa

ja savupeltilevy sijaitsee savuhormissa, kun taas epäkeskclevy 7 ja varsi 6 on sijoitettu savuhormin ulkopuolelle. Savupeltilevy 6 on sovitettu käännettäväksi asennon, jossa se kokonaan tai lähes kokonaan sulkee savuhormin 2, ja asennon, jossa savuhormi on kokonaan tai osittain avoin (tällainen asento on esitetty pistekatkoviivoilla), välillä avaamaan tai kuristamaan lämmittimestä 1 tulevien savukaasujen ulcsmenoa.

Savupeltilevyn 6 kääntäminen tapahtuu savupeitisäätimen 9 avulla. Tässä säät ime ssä on sylinteri-mäntätoimilaite 10, jonka sylinteri 11 on kääntyvästi laakeroitu asennuslevyssä

k olevaan laakeriin 13. Sylinteri-näntätoimilaitteen 10 mäntä 12 on kääntyvästi yhdistetty varteen 8 nivelellä Hi. Kiristysjousi 16 on sovitettu mäntää vetävänä jouser.a varren 8 vapaan pään ja sylinterissä ii olevan pitimen 15 välille.

Järjestelmä 32, jossa on palamatonta väliainetta 33 > on yhdistetty savupeitisäätimeen 9,ja mainittuun systeemiin kuuluu voima-aggregaatti 3^ > joka on asennettu olennaisesti savuhormin 2 viereen ja/tai alle savupeltisäätimen käyttämiseksi mainitun palamattoman väliaineen avulla palautuslaitteen, esimerkiksi vetojousen 16 vaikutusta vastaan. Tällöin itse savupeltisäädin 9 voi olla asennettu suoraan savuhormille 2 tai sen viereen, mikä on edullista voimansiirron, tarkastuksen ja huollon suhteen, kun taas voima-aggregaatti voi olla sijoitettu turvallisen välimatkan päähän savuhormista 2 niin, että kuumuus ei vahingoita voima-aggregaattia ja/tai sitä voidaan käyttää palavalla väliaineella 31 johtamatta mainittua väliainetta savuhormin 2 läheisyyteen.

Voima-aggregaattia J>H voidaan käyttää eri tavoin ja erilaisten väliaineiden avulla. Kuviossa 1 esitetyssä sovel lut.uk s e sna voima-ag gregaattia käytetään palava: a väliaineella 31 joka käsittää lämmittimen 1 öljypumpusta ]H tulevaa öljyä. Tämän mahdollistamiseksi öljypumppu 18 on yhdistetty voima-aggregaattiin 3^ öljyjohdolla 38 ja voima-aggregaatti on yhdistetty savupeltisäätimeen 9 johdolla 39, jossa on palamatonta väliainetta.

Kuvion 1 mukaisessa sovellutuksessa voima-aggregaattiin kuuluu sylinteri-mäntätoimilaite 3^, jonka mäntään 35 vaikuttaa palava väliaine 31 ja jonka mäntä vaikuttaa palamattomaan väliaineeseen 33-

Jos lämmittimen 1 öljypumppu 18 ei salli paluuvirtausta järjestelmästä, voidaan järjestää paluujohtojärje stelmä 36 yhdistämään öljyjohdon 40 avulla osa järjestelmästä 30, jossa on palavaa väliainetta 31 ja joka ulottuu öljypumpun 18 ja voima-aggregaatin 3^ välille, systeemin 2^ kanssa, joka ulottuu öljypumpusta 18 öljytankkiin 25, jolloin paluujohtojärjestelmään 36 kuuluu venttiili]aite 37, jota ohjaa sähköpiirin hl kautta lämmittimen 1 termostaattilaite 21 avaten paluujohtojärjestelmän 36 savupeItisäätimen 9 palauttamiseksi, mutta sulkien mainitun järjestelmän, kun säädintä käytetään, vaikuttamalla järjestelmään 32, jossa on palamatonta väliainetta 33, järjestelmästä 30, jossa on palavaa väliainetta 31.

Öljypumppua 18 käyttää sähkömoottori (ei esitetty)sjoka on yhdistetty pääjohtoon syöttöjohdon 19 avulla. Syöttöjohto 19 kulkee lämmittimen sähköisen ohjausjärjestelmän 20 kautta, johon kuuluu termostaattilaite 21, rele 22 ja sopivimmin pyrostaatti 23. Nämä ohjausjärjestelmän 20 komponentit määräävät, milloin lämmitin 1 käynnistetään tai pysäytetään. Öljypumppu 18 on yhdistetty lämmittimen polttimen suuttimeen 27 öljyn syöttöjohdon 26 avulla.

Kun lämmitin 1 käynnistetään, mäntä 12 työntyy ulos niin, että varsi 8 ja sen mukana savupeitilevy 6 kääntyvät suljetusta avoimeen asentoon. Samanaikaisesti polttimen suuttimeen 27 syötetään öljyä ja se käynnistetään. Kun öljypumppu 18 pysähtyy, vetojousi 16 kääntää männän 12 ja savupeltilevyn 6 takaisin niiden suljettuun asentoon.

Kuvion 1 mukaista laitetta voidaan käyttää muissa 'iämniittimissä kuin öljykäyttöisissä, esimerkiksi kaasukäyttöisissä, jolloin järjestelmä 30 sisältää kaasua. Järjestelmä 32 sisältää sopivimmin palamatonta nestettä, jcjla on voitelevat ominaisuudet, esimerkiksi vettä, johon on sekoitettu palamatonta jäähdytysöijyä suhteessa 50 : 30.

Kuviossa 2 esitetyssä iämmittimessä 1 on öljypumppu


18, joka on yhdistetty öljytankkiin 25 öljyn syöttöjohdon 24a ja öljyn paluujohdon 24b avulla. Lämmittimen 1 poltinlaitteeseen 77 kuuluu öljypumppu 18 ja rele 77a ja lämmittimeen kuuluu termostaattilaite 21.

Savupeltilevy 6 on asennettu savuhormiin 2 ja sitä käyttää öljypumppu 18 johtojärjestelmän 78 ja ohjausjärjestelmän 79 kautta. Johtojärjestelmään 78 kuuluu öljynsyöttöjohto 80, joka yhdistää öljypumpun IB öljytiiaan 81 ohjausjärjestelmän 79 osana olevassa voima-aggregaatissa 32. Johtojärjestelmään 78 kuuluu myö p öljyn paluuputki 33, joka yhdistää öijytilan 81 putkeen2pumpun 18 ja tankin 25 välillä.

Ohjausjärjestelmän 79 voima-aggregaatti 82 on asennettu olennaisen välin päähän savuhormista 2 ja siihen kuuluu mäntä 84, joka erottaa öijytilan 8l toisesta tilasta 85, joka sisältää palamatonta väliainetta, esimerkiksi glykolia. Tila 85 on yhdistetty johdolla 86 savupellin säätimeen 9 (esitetty kaaviollisesti), jonka mäntään 37 on sovitettu vaikuttamaan öljynpaine johtojärjestelmässä 78 ohjausjärjestelmän 79 johdon 86 kautta kääntämään savupeltilevyä 6, kun paine ohjausjärjstelmässä 79 nousee, mutta sitä vetää sisään kääntämään savupeltilevyä 6 takaisin vetojousi 88, kun paine ohjausjärjestelmässä 79 laskee.

Öljyn virtausta ohjausjärjestelmässä 78 ohjaa venttnlilaite 89, jota vuorostaan ohjaa elektroninen yksikkö 90 (tämä ja muut sähköiset yksiköt on esitetty pistekatkoviivoin), johon .vaikuttaa vedontunnustelija 91, joka tunnustelee lämmittimen 1 läpi kulkevan vedon muutoksia suhteessa ennalta asetettuun arvoon.

Johto,' ärjestelmään 78 kuuluu kolme magnee11ive.n11i i 1 iä 92, 93 ja 94, joista venttiiliä 92 käytetään ohjaamaan virtausta johdossa 80, venttiiliä 93 paluuputken 63 paluubaarassa 83a ja venttiiliä 94 paluuputken paluuhaarassa 83b. Magrieottiventtiili 92 sopivimmin sulkee öljyn syöttöjohdon 80 , kun mainittu venttiili on jännitteettömässä tilassa, venttiili 93 sopivimmin sulkee paluuhaaran 83a, kun mainittu venttiili on jännitteettömässä tilassa, mutta venttiili 94 sopivimmin avaa paluuhaaran 83b,kun mainittu venttiili on jännitteettömässä tilassa.

Laite toimii siten, että kun poltin 77 ja öljypumppu


18 käynnistyvät, magneetti venttiiliä 92 ohjataan avaamaan öljyn syöttöjohto 80, kun taas venttiili 9 4 sulkee paluuhaaran 83b ja paluuputki 33 on kokonaan suljettu, koska venttiiliä 93 ohjataan sulkemaan paluuhaara 83a. Öljypumppu 18 lisää painetta öljytilassa 81, jolloin mäntä 84 liikkuu ja mäntää 87 siirretään johtojärjestelmässä 78 olevan väliaineen avulla niin, että savupeltilevy 6 kääntyy avoimeen asentoon. Savupeltilevy 6 on kokonaan avoin tietyn tuuletusajanjakson (5 - 30 sekuntia), minkä jälkeen poltin käynnistyy ja lämmitysajanjakso alkaa. Magneettiventtiiliä 92 ohjataan sen jälkeen sulkemaan öljyn syöttöjohto 80 ja tietyn ajanjakson, esimerkiksi 20 sekunnin kuluttua tunnustelija 91 rekisteröi lämmittimen 1 kautta kulkevan vedon ja magneettiventtiiliä 93 ohjataan avaamaan paluuhaara 83a niin kauan,että paine ölytilassa 81 laskee siinä määrin, että savupeltilevy 6 kääntyy kokonaan avoimesta asennosta asentoon, joka vastaa sitä vetoa, joka on valittu sopivaksi kyseessä olevalle laitteelle esiasettamalla vedontunnustelija 91. Vedontunnustelija ilmaisee jatkuvasti lämmittimen kautta kulkevan vedon muutoksia suhteessa esiasetettuun arvoon ja jatkuvasti ohjaa venttiililaitetta 89 avaamaan tai sulkemaan johtojärjesteImän 78 putkia ja johtoja niin, että savupeltilevy 6 reagoi välittömästi asettaen lämmittimen kautta kulkevan vedon ennalta asetettuun arvoon.

Ku n ]äm;jö*'la länraittiner-eö on saavu:--r.rj--i *--j .-..■•o-tetun arvon, ttrmostaatti 21 katkaisee virran rsa-neettiventt iiliin (ei esitetty) lämnittimessä ja ma ^neett i vent ti iieihin 92 - 9^ ventti ilaitteesca 89, mikä merkitsee sitä, että venttiilit 92 ja 97< sulkevat johdot 30 ja 83a, kun taas venttiili 9^ svaa johdon F3b siten, että öljyä voi virrata mainitun johdon ?3b ja paluuputken 83 kautta paluuputkeen 2 ~b, .ieIlo:.n paine öijytilassa laskee ja jousi 88 sulkee savupeltilevyn 6.

Keksin-uö ei rajoitu piirustuksissa esitettyihin ja

selostettuihin sovellutuksiin, vaan se voi vaihdella seuraavien patenttivaatimuksien puitteissa. Niinpä venttiililaitteeseen 89 voi kuulua toinen lukumäärä nagneettiventtiiiejä tai toisen tyyppisiä venttiilejä.