Processing

Please wait...

Settings

Settings

Goto Application

1. VN1200801535 - Phương pháp sản xuất hạt oxit kim loại và hạt oxit kim loại thu được

Office
Viet Nam
Application Number 1200801535
Application Date 21.12.2006
Publication Number 1200801535
Publication Date 25.12.2008
Publication Kind A
IPC
C01B 13/36
CCHEMISTRY; METALLURGY
01INORGANIC CHEMISTRY
BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF
13Oxygen; Ozone; Oxides or hydroxides in general
14Methods for preparing oxides or hydroxides in general
36by precipitation reactions in solutions
Applicants JOMA INTERNATIONAL AS
Inventors VITNER Asher
EYAL Aharon
Agents 005 Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES)
Priority Data 172837 27.12.2005 IL
Title
(VN) Phương pháp sản xuất hạt oxit kim loại và hạt oxit kim loại thu được
Abstract
(VN)
Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất hạt oxit kim loại cỡ nhỏ, bao gồm các bước : a) điều chế dung dịch nước ban đầu chứa ít nhất một trong số các ion kim loại và phức chất của chúng, với nồng độ của thành phần kim loại ít nhất bằng 0,1 % khối lượng; b) điều chế dung dịch nước cải biến có nhiệt độ cao hơn 50oC; c) cho dung dịch nước cải biến tiếp xúc với dung dịch nước ban đầu theo kiểu hên tục trong buồng trộn để tạo ra hệ cải biến; d) rút cải biến ra khỏi buồng trộn theo kiểu dòng lý tưởng; trong đó, phương pháp này khác biệt ở chỗ: i) thời gian lưu trong buồng trộn ít hơn khoảng 5 phút; và ii) thu được các hạt hoặc các khối kết tụ của chúng, trong đó phần lớn các hạt thu được có cỡ hạt nằm trong khoảng từ 2nm tới 500nm.

Related patent documents
PH12008501249This application is not viewable in PATENTSCOPE because the national phase entry has not been published yet or the national entry is issued from a country that does not share data with WIPO or there is a formatting issue or an unavailability of the application.
NO20082441This application is not viewable in PATENTSCOPE because the national phase entry has not been published yet or the national entry is issued from a country that does not share data with WIPO or there is a formatting issue or an unavailability of the application.